NASES
Sťažnosti a petície

Sťažnosti a petície

Podanie sťažnosti alebo petície

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci.

Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sú všetky orgány verejnej správy povinné prijímať sťažnosti a v prípade, že na ich vybavenie alebo prešetrenie nie sú príslušné, sú povinné ich bezodkladne postúpiť príslušnému orgánu.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa  domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej moci.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vzhľadom na svoje postavenie a právomoci je oprávnená prešetrovať len sťažnosti smerujúce voči jej zamestnancom a jej činnosti, ostatné podania postupuje na vybavenie alebo prešetrenie príslušným orgánom.

V prípade, že žiadosti, návrhy alebo sťažnosti sú vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu, osoba môže podať petíciu podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Formulár na podanie sťažnosti

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte docx (54 kB)