NASES
Činnosť agentúry

Činnosť agentúry

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby kladie v dlhodobom horizonte dôraz na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich z dvoch základných rámcových dokumentov eGovernmentu a informatizácie verejnej správy – „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“ a „Stratégia informatizácie verejnej správy“.

NASES  je príspevkovou organizáciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá je zriadená k plneniu úloh vyplývajúcich
§ 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj z § 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Ide najmä o plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.

Činnosť agentúry NASES podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku, čo povedie k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti.