NASES
Integrácie

Integrácie

Okrem štandardného prístupu na ÚPVS formou webového rozhrania – portál slovensko.sk, NASES ponúka právnickým osobám a orgánom verejnej moci možnosť pristupovať do elektronických schránok automatizovane technickým spôsobom cez integráciu.

Prostredníctvom webových služieb majú možnosť integrované subjekty pracovať priamo vo svojich agendových systémoch, a tak eliminovať nutnosť kontroly svojej elektronickej schránky manuálne na GUI rozhraní portálu. Tým sa zjednodušuje napríklad prístup právnických osôb k doručeným úradným dokumentom, ktoré im v zmysle zákona o e-Governmente orgány verejnej moci zasielajú do elektronických schránok. Integračné rozhranie umožňuje efektívne prijať, resp. odoslať aj veľké objemy správ. 

integrácie

Prvým krokom k začatiu integračného procesu na ÚPVS je dôkladné preštudovanie základných dokumentov a integračných manuálov. Tie sú dostupné na Partner Framework Portáli (ďalej len „PFP“).

PFP je určený výhradne pre registrovaných užívateľov s cieľom vysvetliť princípy integrácie a poskytnúť podrobné informácie o implementácii a testovaní funkčnosti ÚPVS. Prístup k PFP by mali mať všetky inštitúcie a subjekty, ktoré majú záujem o integráciu alebo poskytovanie svojich služieb prostredníctvom Ústredného portálu vlády (ÚPVS).

V prípade záujmu o registráciu do PFP je potrebné zaslať žiadosť o vytvorenie prístupu na integracie@nases.gov.sk s predmetom e-mailu „UPVS – FIX – PFP – Žiadosť – Registrácia do PFP.

 

Registračný formulár pre PFP

18. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte docx (61 kB)

Po splnení prvej podmienky (prístup k PFP) môže pokračovať integračný proces, ktorý pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré možno vo všeobecnosti rozdeliť podľa prostredia na FIX a PROD. O bližšom popise jednotlivých fáz na PFP sa dozviete v dokumente Všeobecný popis integrácie.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupnila PFP v súlade s postupom implementácie Elektronických služieb spoločných modulov ÚPVS a Elektronických služieb spoločných modulov projektov ÚPVS II.

Všeobecný Popis Integrácie.pdf

12. 3. 2024
Stiahnuť vo formáte pdf (378 kB)

Žiadosť pre vytvorenie a registráciu testovacieho systémového certifikátu pre elektronickú pečať

6. 12. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (273 kB)

Formulár pre registráciu služieb LS FIX.zip

6. 12. 2023
Stiahnuť vo formáte zip (38 kB)

Metodické usmernenie registrácie technického účtu

18. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (262 kB)

Menná konvencia predmetu OVM a PO

18. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte docx (31 kB)

Životné situácie poskytovateľov služieb

Časté otázky

V prípade, že máte problém s vyplnením formulára, prezrite si toto video.

E-mailová adresa: integracie@nases.gov.sk

Prosíme vás, aby ste v e-maile dodržiavali správnu formu predmetu a obsahu:

Predmet teda zadajte v tvare ,,Skratka projektu – Prostredie – Modul – Predmet“

  •  Skratka projektu: definuje vami vytvorenú skratku vášho existujúceho projektu
  •  Prostredie: testovacie (FIX) alebo produkčné (PROD). Odbor integrácií zastrešuje iba podnety týkajúce sa FIX prostredia.
  •  Modul: Modul ÚPVS, ktorého sa konkrétne týka váš podnet (napr. eDesk, CEP a pod.)
  •  Predmet: stručný opis

UPOZORŇUJEME, že na komunikáciu, ktorá nespĺňa potrebné náležitosti, sa nemusí prihliadať.

Základným prvým krokom je vytvorenie prístupu na Partner Framework Portáli a riadne preštudovanie si integračnej dokumentácie. Odporúčame začať dokumentom Všeobecný popis integrácie, ktorý podrobne opisuje jednotlivé kroky procesu integrácie.

Partner Framework Portál nájdete na adrese https://kp.gov.sk/pf.

V prípade záujmu o registráciu do PFP je potrebné zaslať žiadosť o vytvorenie prístupu na integracie@nases.gov.sk s predmetom e-mailu „UPVS – FIX – PFP – Žiadosť – Registrácia do PFP.

Všetky aktuálne dokumenty sú dostupné na Partner Framework Portáli (PFP).

V prvom rade je potrebné zistiť či sa problém vyskytuje v testovacom alebo produkčnom prostredí. V prípade testovacieho prostredia je potrebné kontaktovať Odbor integrácií na adrese integracie@nases.gov.sk, pri produkčnom prostredí prevadzka@nases.gov.sk

Skontrolujte, či zadávate správne prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno vo forme meno.priezvisko a korektné heslo.

Pokiaľ Vám prístup napriek tomu nefunguje, zašlite mail s korektným predmetom na adresu integracie@nases.gov.sk

Všetky podnety týkajúce sa testovacieho/FIX prostredia zasielajte, prosím, s korektným predmetom mailu na adresu integracie@nases.gov.sk

Podnety, ktoré sa týkajú produkčného prostredia komunikujte s Prevádzkou NASES na adrese prevadzka@nases.gov.sk alebo s Ústredným kontaktným centrom[KN1]  cez Kontaktný formulár alebo na telefónnom čísle: +421 2 35 803 083. Operátori kontaktného centra sú Vám k dispozícii počas pracovných dní, v pondelok, utorok, štvrtok, piatok, od 8.00 do 18.00 h.; v stredu od 8.00 do 21.00 h.

Treba doplniť konkrétny email, prípadne tel. č. nech si ho nemusí osoba, čo číta zase dohľadávať na inom mieste.

Je potrebné mať zriadenú infraštruktúrnu maticu pre FIX prostredie a vygenerované testovacie identity.

Govnetovú maticu môžu používať len orgány verejnej moci. Internetovú aj právnické osoby.

Nie, Govnetová matica slúži len pre orgány verejnej moci a štátne inštitúcie.

Prvým krokom je zaslanie žiadosti o pridelenie adresného rozsahu s korektným predmetom mailu na adresu integracie@nases.gov.sk

Všetky inštrukcie týkajúce sa vyplnenia infraštruktúrnej matice nájdete priamo v .xlsx dokumente, v hárku č. 2 – Požiadavky.

Pokiaľ sa jedná o spoločnú infraštruktúru (1 verejnú IP adresu), stačí len rozšíriť existujúci IPSec tunel. V opačnom prípade je potrebné pre jednotlivé projekty tvoriť samostatné IPSec tunely (1 projekt = 1 IPsec Tunel).

Najprv skontrolujte svoje pripojenie na internet. Následne preverte či sa pripájate z IP adresy, ktorú ste uviedli v integračnej infraštruktúrnej matici vášho projektu.
Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, zašlite popis problému, s aktuálnou infraštruktúrnou maticou v prílohe, na adresu integracie@nases.gov.sk

Cez testovacie identity. Ak ich nemáte vygenerované, zašlite požiadavku s korektným predmetom mailu na adresu integracie@nases.gov.sk. Je dôležité uviesť počet a typ identít a aké zastupovanie sa má pre jednotlivé identity nastaviť.

Typ a počet testovacích identít je individuálny podľa potrieb testovania. Štandard je 2x fyzická osoba, 2x právnická osoba a 2x orgán verejnej moci, pričom prvá FO zastupuje obe PO a druhá obe OVM.

Vo FIX prostredí je možné požiadať o vygenerovanie testovacieho kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC) na podpisovanie pomocou formulára.

Testovacie eID pre FIX prostredie je možné získať len od Ministerstva vnútra SR na základe žiadosti.