NASES
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj len „NASES“) je podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií; ďalej aj len „zákon“) osobou povinnou sprístupňovať informácie. NASES poskytuje informácie zverejnením alebo sprístupnením na žiadosť.

Postup

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby a ich poskytovanie zamestnancami NASES sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „smernica“).
 1. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
 1. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:
  a. Písomne poštou na adresu detašovaného pracoviska NASES:
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  Pribinova 25
  P.O.BOX 5
  810 08 Bratislava

  b. Osobne písomným podaním v podateľni NASES počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase 8:00h-12:00h, 13:00h – 15:00h.
  Podateľňa NASES: 
  Tower 115
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava

  c. Osobne ústne organizačnému útvaru právne a legislatíva v pracovných dňoch v čase 8:00h – 15:00h.

  d. Ústne telefonicky v pracovných dňoch v čase 8:00h – 15:00h na tel. čísle: +421 2 3278 0700.

  e. Prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@nases.gov.sk

 1. Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií NASES vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
 1. Informácie sa poskytujú v žiadateľom požadovanej forme odpisom, kópiou, na dátovom médiu, ústne, poštou, elektronickou poštou (t. j. e-mailom alebo do elektronickej schránky) prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak nie je možné informáciu poskytnúť v žiadateľom požadovanej forme, NASES s ním dohodne inú formu poskytnutia informácie. Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje organizačný útvar právne a legislatíva.
 1. Spôsob úhrady nákladov je upravený vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií podľa 21 ods. 1 zákona.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom o slobode informácií na adrese uvedenej v bode 3.

 

O odvolaní rozhoduje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Smernica

Poskytovanie informácií žiadaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (ďalej ako „NASES“) riadi ustanoveniami predmetného zákona a smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám fyzickým a právnickým osobám v podmienkach NASES.  (ďalej len „smernica“). 

Smernica o slobodnom prístupe k informáciách

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (5 mB)

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) zverejňuje nižšie uvedený sadzobník úhrad: 

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie:
 • 0,10 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
 • 0,16 eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4
 • 0,13 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
 • 0,20 eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3
 • 0,66 eur za jeden kus CD ROM
 1. Obálka
 • Formát A6 – 0,01 eur

 • Formát A5 – 0,03 eur

 • Formát A4 – 0,07 eur

 1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 1. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sa sprístupňujú bezplatne.
 1. Žiadateľ uhradí náklady spojené so sprístupnením informácie:
 • poštovou poukážkou

 • bezhotovostným prevodom na účet NASES

 • v hotovosti do pokladne NASES počas úradných hodín

 1. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené so sprístupnením súhrnne neprekročia čiastku 4,98 eur.
 1. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša NASES.

Vzor-ziadosti-o-info.docx

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte docx (13 kB)