NASES
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorými sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 7 ods. 2 zákona.

Pre účely zverejňovania informácií a oznámení, ako aj ostatnej dokumentácie verejného obstarávania má zriadený profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie – www.uvo.gov.sk.