NASES
Podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácií so štátom

Podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácií so štátom

Ústredný portál verejnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a službám verejnej správy. Prax a skúsenosti s vybavovaním životných situácií elektronicky hovoria, že je to zväčša komplikovaný a zdĺhavý proces a miera využívania elektronických služieb je nízka. Je nutné umožniť používateľovi využívať technické prostriedky portálu tak, aby boli zohľadnené najnovšie technologické procesy a komponenty. Ich využitím bude možné vytvárať elektronické podania efektívnejšie a jednoduchšie.

Predmetom projektu je vytvorenie jednotnej aplikácie s funkcionalitami: podpisovač, overovač, zobrazovač a zaručená konverzia.

V rámci projektu je aj implementácia novej webovej stránky SNCA a zefektívnenie existujúcej webovej stránky NASES. Nový web SNCA aj v súlade s jednotným dizajn manuálom ID SK.

Cieľom projektu je:

Zvýšenie využívania elektronických služieb- implementácia jednotného podpisovača, overovača a zobrazovača,- poskytovanie verejne dostupnej zaručenej konverzie;

Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK – implementácia novej webovej stránky SNCA a zefektívnenie existujúcej webovej stránky NASES.

Cieľovou skupinou projektu sú fyzické osoby, právnické osoby a OVM.

Elektronické služby vytvorené projektom:

KS Overovanie podpisov a autorizácií, časových pečiatok elektronických bezpečnostných prvkov

KS Podpisovanie a konverzia dokumentov, pripájanie časových pečiatok a prevod na archívnu formu

KS Zobrazovanie podpísaných a nepodpísaných elektronických dokumentov v povinných formátoch

KS Zaručená konverzia.

Výstupy projektu sú rozdelené do troch častí:

  1. POZ (Podpisovač, Overovač, zobrazovač) v elektronickej komunikácii so štátom.
  2. Zaručená elektronická konverzia v elektronickej komunikácii so štátom.
  3. Optimalizácia WEB NASES a WEB SNCA.

Aktuálny stav realizácie:

  1. POZ (Podpisovač, Overovač, zobrazovač) v elektronickej komunikácii so štátom – prebieha obstaranie dodávateľa.
  2. Zaručená elektronická konverzia v elektronickej komunikácii so štátom – prebieha obstaranie dodávateľa.
  3. Optimalizácia WEB NASES a WEB SNCA – prebieha etapa „Implementácia a testovanie“.
Ilustračný obrázok znázorňujúci banner pre projekt podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácii so štátom

Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa hlavných aktivít projektu.

Identifikácia projektu 

Názov projektu 
Podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácii so štátom

Prijímateľ 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Akronym 
POZ

Kód Projektu 
ITMS 2014+
311071CBU5

Výzva 
OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb

Výška NFP
765 440,95 EUR

Ciele

  • 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
  • 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Miesto realizácie projektu 
Slovensko

Odkazy pre projekt

Odkazy všeobecné

Financovanie
Európske štrukturálne a investičné fondy

Operačný program
Integrovaná infraštruktúra

Programové obdobie
2014 – 2020

Začiatok a plánované ukončenie projektu 
07/2022 – 09/2023