NASES
Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Ústredné kontaktné centrum (ďalej „ÚKC“) predstavuje základný centrálny prístupový a komunikačný komponent medzi verejnosťou, orgánmi verejnej moci a budovaným integrovaným informačným systémom verejnej správy. ÚKC funguje od 15. novembra 2013 a jeho efektívne vyškolení operátori na dennej báze poskytujú poradenstvo, pomoc pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci, ktoré využívajú www.slovensko.sk, elektronické schránky a elektronické služby. Procesne orientovaná metodika riadenia IT služieb ITIL® preferuje obecný pojem „Single point of contact“, t.j. jednotný kontaktný bod pre všetky požiadavky všetkých oprávnených používateľov. ÚKC je špecializovaný, jednoducho prístupný komunikačný bod bez nutnosti priameho – osobného kontaktu so subjektom verejnej správy, formou telekomunikačnej techniky – telefón, email, kontaktný formulár alebo nahlasovanie problémov so správou.

Predmetom projektu je modernizácia ÚKC, tak aby poskytovalo funkcionalitu moderných kontaktných centier a bolo na kvalitnej, dostatočne mohutnej a bezpečnej informačno-komunikačnej infraštruktúre s využitím kvalitných ľudských zdrojov.

V októbri 2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a projekt sa dostal do iniciačnej fázy. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie.

Ilustračný obrázok znázorňujúci banner pre projekt modernizácia kontaktného centra

Projekt je v realizačnej fáze.

Identifikácia projektu

Názov projektu
Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Prijímateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Akronym
MÚKC

Kód Projektu 
ITMS 2014+

Výzva
OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb

Výška NFP
601 408,70 €

Ciele
Cieľom projektu “Modernizácia Ústredného kontaktného centra” je modernizácia súčasného softvérového vybavenia UKC.

UKC v súčasnosti disponuje len základnou funkcionalitou z hľadiska aplikačných možností, ktoré sú ponúkané na aktuálnom trhu. Realizácia projektu Modernizácie ústredného kontaktného centra prispeje k vytvoreniu procesne efektívnejšej, výkonnejšej VS s cieľom dosiahnuť spokojného koncového užívateľa, odbremeneného pracovníka UKC, ktorý bude mať poskytnuté efektívne nástroje na kvalitnejší výkon svojej práce. Po nasadení a sprevádzkovaní projektu bude pracovníkmi UKC koncovému užívateľovi poskytované aktuálne spektrum informácií s možnosťou cieleného rozširovania v závislosti s rozvojom e-služieb verejnej správy. UKC bude zároveň slúžiť aj ako podporný kanál pre ďalšie spopularizovanie procesu budovania ISVS. Efektívnejším poskytovaním informácií sa ako nepriamy efekt predpokladá zvýšenie spokojnosti verejnosti s riešením problematiky približovania sa VS občanovi.

Merateľné ukazovatele projektu:

P0738 – Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov – 2

P0739 – Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov – 2

Miesto realizácie projektu
Slovensko

Odkazy pre MÚKC

Odkazy všeobecné