NASES
Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS

Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS

Projektom sú realizované postupy v zmysle Nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne, ktoré sú v gescii NASES. V rámci tej istej výzvy bude MV SR realizovať paralelný projekt, pre implementáciu cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov, ktorého individuálne výstupy budú aplikované/integrované v rámci tohto projektu NASES.

S postupným tlakom na používanie elektronických služieb verejnej správy sa stávajú aktuálnejšími aj otázky súvisiace s poskytovaním elektronických služieb SR cezhraničným používateľom. Za takých pre potreby tohto materiálu budeme považovať osoby, ktoré nie sú držiteľmi slovenských autentifikačných prostriedkov – eID/eRP. Doposiaľ v tejto skupine používateľov najviac rezonovala potreba prístupu zahraničných konateľov právnických osôb do ich elektronických schránok. Ešte komplexnejšie výzvy predstavuje nariadenie EÚ 2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne. K implementácii nariadenia bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Tá v zozname opatrení uvádza identifikáciu a autentifikáciu cezhraničných používateľov ako jeden z kritických bodov.

Pri riešení otázok identifikácie a autentifikácie nemožno vnímať používanie služieb verejnej správy elektronickými prostriedkami oddelene od ich používania inými kanálmi. Používateľ musí mať stále na výber medzi kanálmi, ktoré mu v danej situácii vyhovujú (s výnimkou tých agend, kde je elektronická forma vyžadovaná legislatívou). Akýkoľvek systém pre manažment identít musí brať do úvahy ako listinné, tak elektronické procesy.

eIDAS sú pravidlá Európskej únie pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu, dôveryhodné služby, elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky, certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel, predpísané Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014.

Na portáli slovensko.sk je možné prihlásiť sa pomocou eIDAS Node. Prihlásenie je určené pre fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ. V prípade portálu slovensko.sk je možné po úspešnom procese prihlásenia vstúpiť aj do prostredia elektronických schránok, avšak prejavujú sa viaceré kľúčové nedostatky aktuálneho stavu. Dôvodom projektu je preto potreba riešenia problematiky front endu lokalizovaného do EN, otázok identifikácie a autentifikácie používateľov služieb verejnej správy SR, ako aj upgrade služieb dátovej platformy IAM ÚPVS. Doterajší stav a požiadavky na poskytovanie služieb aj pre cezhraničných používateľov poukázali na potreby zmien v tejto oblasti. Kľúčové nedostatky sa prejavujú pri používaní autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR. Manažment týchto prostriedkov, ako aj súvisiacich evidencií identít je mimo kontroly SR.

Postup riešenia je rozdelený na tri časti:

Vytvorenie multijazyčných služieb poskytovaných portálom slovensko.sk. s podporou zahraničných identifikátorov.

Identifikácia a autentifikácia cezhraničných používateľov – zavedenie referenčnej evidencie a príslušných procesov pre držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa nariadenia eIDAS pre použitie v elektronických službách SR.

Dátová platforma modulu IAM pre cezhraničných používateľov.

Nasadenie APV (aplikačného programového vybavenia) z tohto projektu je plánované na november 2023 a administratívne ukončenie projektu v decembri 2023.

Prebieha verejné obstarávanie pre jednotlivé okruhy implementácie projektu.2

Identifikácia projektu

Názov projektu
Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS

Prijímateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Akronym
eIDAS 3

Kód projektu
ITMS 20214+
311071BQP5

Výzva
OPII-2021/7/12-DOP

Výška NFP
1 999 259,36 EUR

Ciele
eIDAS 3 zabezpečí:

  • Vytvorí podmienky na zrýchlenie sprístupnenia elektronických správ a služieb,
  • zjednoduší a zjednotí prístup k elektronickým službám štátov EÚ pre našich občanov a elektronických služieb SR pre občanov ostatných štátov,
  • poskytne množinu vymenovaných služieb ktoré budú plne online a bez prekážok pre cezhraničných používateľov, bude zahŕňať autentifikáciu cudzincov a zavedenie systému pre implementáciu princípu „jedenkrát a dosť“ pre cezhraničné služby,
  • implementuje a prispôsobí zdieľané komponenty pre potreby poskytovania cezhraničných služieb,
  • vyrieši problémy identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného nariadenia,
  • optimálnym spôsobom poskytovať elektronické služby cez novú dátovú platformu.

Miesto realizácie projektu
Slovensko

Odkazy pre eIDAS 3

Odkazy všeobecné