Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie projektovej dokumentácie a podmienok pre budúci rozvoj širokopásmového internetu v bielych miestach Slovenskej republiky. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti jeho prioritnej osi číslo 3 – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu, opatrenia 3.1. Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu. Na projekt je vyčlenených 13 203 380,21 EUR.

Z hľadiska pripravenosti, v súčasnosti neexistuje vypracovaná žiadna projektovo-inžinierska dokumentácia (ďalej PID) ako prvý logický krok potrebný pre účel budovania infraštruktúry v bielych miestach Slovenskej republiky, ktorá je podmienkou zlepšenia prístupnosti k širokopásmovému internetu a zároveň jedným z predpokladov ďalšej informatizácie našej spoločnosti, ako aj kanálom na zlepšenie prístupnosti občanov našej krajiny k službám eGovernmentu.

Vypracovaná PID bude obsahovať okrem inžiniersko – geodetickej dokumentácie aj nevyhnutné a vyvolané dokumentácie, tzv. účelové, bez ktorých sa takéto stavby nedajú realizovať – križovanie vodných tokov, ciest, križovania a súbehy so železnicami. Výsledkom aktivít bude 190 schválených prípravných PID (za každý klaster) pre investičnú výstavbu infraštruktúry broadbandu a 667 potenciálne pripojiteľných obcí. Projekt bude zohľadňovať všetky technické, finančné a legislatívne podmienky v zmysle schváleného technického riešenia, v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s platnými zákonmi SR.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v stupňoch:
1. Štúdia/Dokumentácia stavebnému zámeru (bude obsahovať výkresovú časť, sprievodnú správu, zoznam majiteľov a užívateľov nehnuteľností a fotodokumentáciu)
2. Projekt pre územné konania (bude obsahovať zakreslenie trás do katastrálnych máp, súhlas majiteľov existujúcich sietí a majiteľov pozemkov, stanoviská dotknutých orgánov, návrh opatrení na ochranu chránených území)
3. Realizačný projekt (bude obsahovať súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby, plán výstavby, technologickú, rozpočtovú časť, doklady)

Regionálne siete budované prostredníctvom miestnych optických káblov (MOK) sú podzemné vedenia. Pre podzemné vedenia bude vypracovaná geodetická dokumentácia (GD) dotknutého územia trasy MOK. GD dotknutého územia regionálnej siete vypracuje autorizovaný geodet podľa zák. č. 216/1995 Z.z. Do GD so zistenými a zakreslenými existujúcimi inžinierskymi sieťami a podzemnými zariadeniami zakreslí projektant navrhovanú trasu optického kábla MOK s ohľadom na existujúce inžinierske siete v dotknutej trase. Takto spracovaná dokumentácia tvorí základnú časť projektovej dokumentácie (PD) pre realizáciu stavby. PD bude obsahovať vyjadrenia dotknutých správcov sietí, ktorí o to požiadali v rámci oslovenia pre vyjadrenie sa k zadaniu stavby. Na základe týchto stanovísk bude projekt obsahovať účelovú dokumentáciu križovania, prípadne aj tesných súbehov s vodnými tokmi, cestami alebo železnicou.

Výstupy projektu sú predpokladom pre rozvoj a prevádzku moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu. Prínosom výsledkov projektu bude 667 potenciálne pripojiteľných obcí a 276 151 potenciálne pripojiteľných obyvateľov v čase priamo nadväzujúceho projektu realizácie optických sietí.

Projekt vypracovania PID tvorí prípravnú fázu a je základom pre veľký projekt, ktorým je samotné budovanie širokopásmového pripojenia v identifikovaných bielych miestach Slovenka. Realizácia optických sietí bude pozostávať z budovania miestnych optických káblov , budovania kontajnerov a stožiarov presne podľa vypracovanej PID a bude tvoriť realizačnú fázu projektu.

Práve prepojenosť prípravného (dokumentačného) projektu s veľkým (investičným) projektom zabezpečuje jeho udržateľnosť v nasledujúcich rokoch, hlavne v rokoch 2014 – 2020. V novom programovom období sa potom predpokladá taká implementácia realizačnej fázy projektu broadband, aby Slovensku umožnilo dokázať plniť záväzky voči EÚ a zároveň dokázalo naštartovať a naplno využiť informačné a komunikačné technológie (IKT) pre urýchlenie hospodárskeho oživenia a zvyšovania konkurencieschopnosti ako aj položiť základy udržateľnej digitálnej agendy pre domácnosti a samosprávy.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného projektu bola podpísaná dňa 18. novembra 2013 a projekt má byť ukončený v júni 2015.

Tlačovú správu vo formáte PDF (676 kB) si môžete stiahnuť TU

8975

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality