Worskshopy k formátu ASiC

Prechod na formát ASiC-E XAdES (.asice) z pôvodného formátu XAdES_ZEP (.xzep) na Ústrednom portáli verejnej správy dňa 22. septembra 2018 sa dotkne integračných partnerov, ktorí prijímajú alebo zasielajú elektronické správy obsahujúce autorizáciu kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom. Workshop bude zameraný najmä technicky, preto je určený hlavne pre technicky zameraných pracovníkov a pre dodávateľov uvedených subjektov.

Na základe čl. 27 ods. 5 a čl. 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (nariadenia eIDAS) a prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 má subjekt verejného sektora povinnosť prijímať a validovať kvalifikované elektronické podpisy (QES) vo všetkých predpísaných formátoch – CAdES, XAdES, PAdES, ASiC-E, ASiC-S. Zároveň má aj povinnosť vyhotovovať minimálne jeden z uvedených formátov. Formát XAdES_ZEP (*.xzep, *.zepx), definovaný podľa legislatívy účinnej do 30. júna 2016, nesmú podľa stanoviska NBÚ orgány verejnej moci vyhotovovať pri komunikácii s občanom alebo právnickou osobou, teda mimo uzavretých systémov (čl. 2 ods. 2 nariadenia eIDAS).

Obsah workshopu:

 • Predstavenie eIDAS a formátu ASiC (NBÚ)
 • Zmena predvoleného formátu vytváraného na ÚPVS z XAdES_ZEP na ASiC-E XAdES
 • Služby Centrálnej elektronickej podateľne pre vytváranie ASIC a iných formátov podľa eIDAS, vytváranie opakovanej autorizácie a spoločnej autorizácie
 • Podpora pre XMLDataContainer
 • Predstavenie novej služby informatívneho overenia podpisov 3 a služby vrátenie podpísaných dát 2
 • Nové pravidlá replikácie elektronických formulárov v CEP, spôsob určovania predvolenej podpisovej transformácie pri vytváraní a overovaní autorizácie
 • Otázky a odpovede

Na jednotlivé termíny je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na odkaze: https://www.slovensko.sk/sk/workshop-k-prechodu-na-asic  

TERMÍNY: 

Dátumy konania workshopov:

 • 22.08.2018 o 9.30 h (Streda) –
 • 24.08.2018 o 9.30 h (Piatok) – 
 • 5.9.2018  o 9:30 – 12:00 (Streda)
 • 06.09.2018 o 9.30 h (Štvrtok) 
 • 07.09.2018 o 9.30 h (Štvrtok) 
 • 11.09.2018 o 9.30 h (Utorok) 
 • 13.9.2018  o 9:30 – 12:00  (Štvrtok)

Prepnutie predvoleného formátu na ASiC-E sa týka:
– pečatí Úradu vlády SR – ÚPVS na všetkých doručenkách, potvrdeniach o odoslaní podania, príkazov na úhradu, potvrdení o úhrade a hromadných príkazov na úhradu vytváraných ÚPVS,
– pečatí jednotlivých organizácií, ktoré sú vytvárané prostredníctvom funkcie „podpisovať v mene inštitúcie“ v POSP elektronického formulára a ktoré sú uložené v HSM module ÚPVS.

Predvolený formát ASiC-E XAdES bude nastavený ako predvolený aj v konštruktore správy ÚPVS. To znamená, že všetky podania a rozhodnutia podpisované v konštruktore správy budú predvolene podpisované týmto formátom.

Prepnutie na ASiC-E sa netýka vytvárania pečatí prostredníctvom integrácie na Centrálnu elektronickú podateľňu, kde si každý integrovaný subjekt volaním služby sám určuje, ktorý formát pečate chce vytvoriť. 

 

V produkčnom prostredí ÚPVS (PROD) je naplánovaný prechod na formát ASiC-E XAdES (.asice) približne v polovici septembra 2018. Presný termín oznámime.

Miesto konania workshopov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, 4. poschodie

 

UPOZORNENIE: Workshop poskytuje NASES bezplatne. Z kapacitných dôvodov je účasť obmedzená maximálne na 2 osoby za inštitúciu. Kapacita jedného termínu je približne 15 osôb. Ak v niektorom termíne bude nahlásená účasť menej ako 3 inštitúcie, daný termín workshopu môže byť zrušený. Informáciu o zrušení termínu Vám zašleme deň vopred na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality