Workshop k eIDAS autentifikácii cudzincov cez WebSSO

Od polovice septembra 2018 je spustené v IAM ÚPVS prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. Neskôr pribudnú ďalšie krajiny.

V praxi to znamená, že cudzinec (s takýmto dokladom) sa bude môcť prihlásiť na ÚVPS a na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚVPS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku.

Workshop bude zameraný najmä na:
eIDAS – uznávanie prostriedkov elektronickej autentifikácie;
rozsah osobných identifikačných údajov vyžadovaných eIDAS a duplicitné identity;
prihlásenie cudzinca prostredníctvom WebSSO (ÚVPS IAM).
Miesto konania workshopu:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis,
Trnavská cesta 100/II,
821 01 Bratislava
4. poschodie

Workshop bude zameraný hlavne technicky, preto je vhodný hlavne pre technických pracovníkov a dodávateľov príslušných inštitúcií.

POZNÁMKA:

Workshop je bezplatný. Počet účastníkov na jeden workshop je z kapacitných dôvodov obmedzený na maximálne 20 osôb, a preto je obmedzený aj počet účastníkov na dve osoby za inštitúciu. V prípade, ak bude nedostatočná účasť (menej ako tri inštitúcie), môže byť workshop zrušený. O tejto skutočnosti budete informovaný deň vopred formou e-mailu (na e-mailovú adresu, ktorú zadáte v prihláške). V prípade, ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, prosíme, informujte nás formou e-mailu na integracie@nases.gov.sk najneskôr 24 hodín vopred. Ďakujeme za pochopenie.

Prihláška na workshop tu 

 

Viac informácií: 

Cieľom Nariadenia eIDAS je, aby členské štáty Európskej únie od 29. septembra 2018 uznávali prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, ak sú splnené podmienky. Jednou z týchto podmienok je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie notifikovaný Európskej komisii v rámci schémy elektronickej identifikácie.

Proces notifikácie pozostáva z niekoľkých krokov. Jedným z nich je tzv. prednotifikácia, ktorá musí byť vykonaná minimálne 6 mesiacov pred samotnou notifikáciou. Po notifikácii majú štáty 12 mesiacov na začatie uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie daného štátu. V súčasnosti proces notifikácie skompletizovalo len Nemecko (v septembri 2017) a Taliansko (v septembri 2018). Portugalsko, Belgicko, Taliansko, Estónsko, Chorvátsko, Luxembursko, Španielsko a Spojené kráľovstvo sú v prednotifikačnej fáze. Aktuálny zoznam krajín sa nachádza na portáli Európskej komisie. (https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS)

V IAM ÚPVS bude umožnené prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. To znamená, že cudzinec s takýmto dokladom sa bude môcť prihlásiť na ÚPVS a  aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku.

Všetky subjekty integrované na IAM WebSSO budú mať k dispozícii výsledok overenia identity získaný cez eIDAS Node. Pre integrované subjekty bude teda zabezpečená rovnaká funkčnosť ako v prípade doterajšieho overenia identity pri použití autentifikátora podľa § 21 zákona o e-Governmente.

Údaje o cudzincovi sa pri prvom prihlásení zapíšu z eIDAS Node do IAM a vytvorí sa mu elektronická schránka. Identita získaná cez eIDAS Node sa v súčasnosti nezapisuje do Registra fyzických osôb a ako zdroj údajov pre takéto identity je preto potrebné používať ÚPVS IAM. 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality