Vyhlásenie zákona o dôveryhodných službách v Zbierke zákonov SR

Dnešným dňom nadobudol účinnosť zákon o dôveryhodných službách (zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorým sa zavádzajú viaceré zmeny.

Zákon o dôveryhodných službách novelizuje zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, pričom novela posúva termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri na 1. máj 2018. Ide napríklad o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Pre právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri zostáva naďalej v platnosti pôvodný termín povinnej aktivácie elektronických schránok a to 1. august 2016.

Prijatie zákona podmienila potreba zosúladenia vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie eIDAS).

Taktiež sa zrušuje doterajší zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a spolu s ním aj všetky súvisiace vyhlášky Národného bezpečnostného úradu SR. V súvislosti s prebratím nariadenia eIDAS sa mení terminológia pre pojmy zaužívané v slovenskej legislatíve, a teda pojem zaručený elektronický podpis sa mení na pojem kvalifikovaný elektronický podpis a rovnako pojem zaručená elektronická pečať sa mení na kvalifikovaná elektronická pečať.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality