Verejné pripomienkovanie úpravy projektu „Redizajn siete GOVNET“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie upravenú projektovú dokumentáciu v zmysle Usmernenia č. 14/2022 Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 k zmene vyzvania národného projektu v čase krízovej situácie (zmena právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP) pre projekt s názvom „Redizajn siete GOVNET“, aby sa k predmetnej dokumentácii mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Cieľom úpravy projektu je nevyhnutnosť reagovať na spoločenské potreby vzniknuté v súvislosti s krízovou situáciou a jej negatívnymi dôsledkami na kybernetickú bezpečnosť vládnej dátovej siete GOVNET, ktorá je zaradená v zozname prvkov kritickej infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z, o kritickej infraštruktúre.

Doplnenie č. 1 k Štúdii uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: michal.seliga@nases.gov.sk do 23.9.2022, 16.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhodnotenie Verejné pripomienkovanie úpravy projektu „Redizajn siete GOVNET“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupnila dňa 06.09.2022 na verejné pripomienkovanie úpravu projektu „Redizajn siete GOVNET“. Do uzávierky pripomienok nám bolo celkovo doručených 0 pripomienok. Do daného procesu sa nezapojila žiadna odborná a ani laická verejnosť.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality