Verejné pripomienkovanie navrhovaného projektu POZ (Podpisovač, overovač, zobrazovač) v elektronickej komunikácii so štátom

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie v rámci prípravy projektu s názvom „Podpisovač, overovač a zobrazovač (POZ)“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Uvedený projekt bude predložený v rámci publikovanej výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ v rámci PO7 OPII.

Ústredný portál verejnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a službám verejnej správy. Správcom ÚPVS je v zmysle § 6 zákona o e-Governmente MIRRI. Prevádzkovateľom ÚVPS je NASES, ktorá na základe svojho štatútu plní úlohy vyplývajúce z § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a z § 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prax a skúsenosti s vybavovaním životných situácií elektronicky hovoria, že je to zväčša komplikovaný a zdĺhavý proces a miera využívania elektronických služieb je nízka. Je nutné umožniť používateľovi využívať technické prostriedky portálu tak, aby boli zohľadnené najnovšie technologické procesy a komponenty. Ich využitím bude možné vytvárať elektronické podania efektívnejšie a jednoduchšie.

Cieľom projektu je:

 • Zvýšenie využívania elektronických služieb

– implementácia jednotného podpisovača, overovača a zobrazovača,
– poskytovanie verejne dostupnej zaručenej konverzie;

 • Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK – implementácia novej webovej stránky SNCA a zefektívnenie existujúcej webovej stránky NASES;

Obsahom projektu je najmä vývoj/implementácia jednotnej aplikácie s nasledujúcimi funkcionalitami projektu:

 • Podpisovač – jednotná aplikácia a jednotné rozhranie na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podaniach a vytváraní autorizácií v zmysle legislatívy EU a SR. Podpisovač bude umožňovať podpisovať ľubovoľné dokumenty na rôzne účely.
 • Overovač – zobrazovanie informácie o type, čase, platnosti el. podpisov a ďalšie detailnejšie informácie.
 • Zobrazovač – zobrazenie vyplneného a rozpracovaného elektronického formulára. Zabezpečí tak verejne dostupný nástroj na zobrazovanie štruktúrovaných dát podľa elektronických formulárov a v slovenských štruktúrach XML DataContainer podľa štandardov pre ITVS
 • Zaručená konverzia – modul zaručenej konverzie z elektronickej do elektronickej podoby podľa § 35 ods. 1, písm.c,  zákona č. 305/2013 Z. z. a podľa vyhlášky o zaručenej konverzii, pre potreby OVM a organizáciami zriadené OVM
 • Ďalej obsahom projektu je implementácia novej webovej stránky SNCA a zefektívnenie existujúcej webovej stránky NASES v súlade s jednotným dizajn manuálom ID SK.

Účelom projektu je naplnenie nasledovných princípov pre vyššie uvedené funkcionality:

 • Priebežné doručovanie zmien v rámci predmetného IS;
 • API-first princíp, tzn. koncová služba bude postavená na základe aplikačného programovacieho rozhrania, ktoré umožní jej vzájomnú komunikáciu s inými aplikáciami;
 • Channel-fit, tzn. služba bude dostupná len cez používateľmi-preferované zariadenia v takej miere, aby ich vytvorenie a prevádzka preukázateľne prinášali hodnotu za peniaze. Predvoleným komunikačným kanálom sú však responzívne, webové používateľské rozhrania;
 • Princíp užitočnosti, tzn. návrh riešenia preukázateľne napĺňa transparentne získané a zdokumentované potreby koncových používateľov;
 • Princíp otvorenosti, tzn. duševným vlastníkom všetkých výstupov, vrátane technológie a zdrojového kódu, je štát;

Realizáciou tohto projektu predpokladáme elimináciu najčastejších nedostatkov identifikovaných používateľmi pri práci s podpisovaním a podaním el. dokumentov, overovaním a zobrazovaním informácií a ohľadne el. podpisu a vyplnených formulárov, čím dosiahneme zefektívnenie a zjednodušenie využívania el. služieb,  chýbajúcu možnosť zobrazovania vyplnených elektronických formulárov aj pre tretie strany a mimo UPVS, možnosť transformácie a konverzie formátov dokumentov slovenského eGovermentu a pre komunikáciu s tretími stranami.

Projektový zámer, Prístup k projektu a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k navrhovanému projektu je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: samuel.esterka@nases.gov.sk do 14.02.2022, 16.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Formulár na pripomienkovanie

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality