Verejné pripomienkovanie k pripravovanému projektu „Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom  „Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k uvedenému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt rieši otázky súvisiace s efektívnym poskytovaním elektronických služieb SR cezhraničným používateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej ako „Nariadenie o Jednotnej digitálnej bráne“).

Dôvodom projektu je potreba riešenia problematiky identifikácie a autentifikácie používateľov  služieb verejnej správy SR. Doterajší stav a požiadavky na poskytovanie služieb aj pre cezhraničných používateľov poukázali na potreby zmien v tejto oblasti. Kľúčové nedostatky sa prejavujú pri používaní autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR.

Projekt:

  • podporí aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov v zmysle nariadenia o jednotnej digitálnej bráne;
  • vytvorí podmienky na zrýchlenie sprístupnenia elektronických správ a služieb;
  • zjednoduší a zjednotí prístup k elektronickým službám štátov EÚ pre našich občanov a elektronických služieb SR pre občanov ostatných štátov;
  • poskytne množinu vymenovaných služieb ktoré budú plne online a bez prekážok pre cezhraničných používateľov, bude zahŕňať autentifikáciu cudzincov a zavedenie systému pre implementáciu princípu „jedenkrát a dosť“ pre cezhraničné služby;
  • implementuje a prispôsobí zdieľané komponenty pre potreby poskytovania cezhraničných služieb;
  • vyrieši problémy identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného nariadenia;
  • zabezpečí optimálny spôsob poskytovanie elektronických služieb cez novú dátovú platformu.

Projektová dokumentácia na verejné pripomienkovanie sa nachádza nižšie v uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácií uvedeného projektu je možné zasielať v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru a to v termíne najneskôr do 05.11.2021 na e-mailovú adresu: kamil.smetana@nases.gov.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Formulár na pripomienkovanie

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality