Verejné pripomienkovanie k pripravovanému národnému projektu „Certification Authority“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému národnému projektu s názvom  „Certification Authority“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k predmetnému národnému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy.

Na základe zmeny znenia zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) z roku 2019 je NASES od 1.8.2019 v pozícii poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb („KDS“) a zároveň Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („SNCA“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie „eIDAS“).

Cieľom pripravovaného národného projektu s názvom „Certification Authority“ je optimalizácia súčasných nákladov na prevádzku HW zariadení a SW vybavenia SNCA a nastavenie rámca poskytovania KDS po uplynutí životnosti existujúceho riešenia vrátane rozšírenia použiteľnosti a využívania dôveryhodných služieb koncovými používateľmi – fyzickými aj právnickými osobami v zmysle zjednodušenia a zatraktívnenia využívania KDS, zvýšenia kvality komfortu a lepšej dostupnosti eGovernment služieb so zavedením technológií vzdialenej autorizácie (vzdialené podpisovanie – Remote Signing) bez nutnosti vlastnenia a využívania osobitného prostriedku – certifikovaného zariadenia pre kvalifikovaný elektronický podpis (QSCD).

Projektová dokumentácia na verejné pripomienkovanie sa nachádza nižšie v uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácií predmetného národného projektu je možné zasielať v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru a to v termíne najneskôr do dňa 09.09.2021 na e-mailovú adresu: peter.garaj@nases.gov.sk

Verejné prerokovanie (Public hearing) národného projektu s názvom „Certification Authority“ sa uskutoční prezenčnou formou dňa 13.09.2021 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch na 4. poschodí v zasadačke Aqvarium Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, Bratislava 821 01. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je počet účastníkov obmedzený na 10 osôb. Parkovanie účastníkov, z dôvodu nedostatku parkovacích miest nie je možné zabezpečiť. 

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním e-mailu na adresu: peter.garaj@nases.gov.sk najneskôr do dňa 09.09.2021. Zaregistrovaným účastníkom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Dokumenty na stiahnutie:

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality