Verejná konzultácia k Štúdii uskutočniteľnosti CISŠS

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnila verejná konzultácia k Štúdii uskutočniteľnosti Centrálny informačný systém štátnej služby (ďalej len CISŠS) aj za účasti zástupcov odbornej verejnosti a Úradu podpredsedu pre informatizáciu a investície, ÚV SR a NASES.

Na verejnej konzultácii bol prezentovaný súčasný stav štátnej služby, východiská predmetnej štúdie a informačného systému ÚV SR, ako vecným garantom/gestorom legislatívy a NASES ako riešiteľom štúdie. Následne bolo NASES prezentované riešenie CISŠS z pohľadu funkcionality registrov vyplývajúcich z legislatívy (Zákon o štátnej službe č.55/2017), ako aj prínosy pre občana a štátnu správu:

 • úspora času občanov a ostatných používateľov služieb
 • používateľský prívetivé a proaktívne elektronické služby
 • okamžité vybavenie občana
 • zvýšenie efektívnosti na strane služobných úradov
 • aplikácia princípu jedenkrát a dosť
 • využitie vládneho cloudu a jeho služieb
 • zvýšenie transparentnosti v oblasti štátnej služby
 • podpora pre Open Data (Open API, otvorené štandardy) – možnosť zverejňovať dáta o výberových konaniach na komerčných pracovných portáloch

 

V zmysle pripomienok z Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII uskutočneného dňa 4.5.2017 ale aj pripomienok odbornej verejnosti v rámci verejného pripomienkovania boli prezentované zmeny v štúdii ako sú:

 • doplnenie vyhodnotenia alternatív podľa multikriteriálnej analýzy
 • úprava alternatív štúdie uskutočniteľnosti
 • úprava Cost Benefit analýzy (CBA)
 • doplnenie východísk procesno-legislatívnej analýzy MV SR
 • nová SaaS služba – podpora riadenia medzirezortného/nadrezortného vzdelávania
 • nová SaaS služba – otvorenie možnosti využívať funkcionality Registra výberových konaní pre všetky orgány verejnej správy
 • Register štátnych zamestnancov ako referenčný register – podpora princípu jedenkrát a dosť

Verejná konzultácia pokračovala diskusiou pričom odborná verejnosť ocenila ambíciu vytvoriť SaaS služby ako aj zavedenie Registra štátnych zamestnancov ako referenčný register. Taktiež zástupcovia Úradu podpredsedu pre informatizáciu a investície ocenili zapracovanie pripomienok do dokumentu štúdie nakoľko niektoré z nich mali len odporúčací charakter. Po finalizácii dokumentácie štúdie ju NASES zverejní na svojej web stránke.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality