Upozornenie pre právnické osoby

Upozorňujeme, že 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie.

Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok právnických osôb doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby ma automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Občiansky preukaz s čipom a BOK-om je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách MV SR. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby –podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke Slovensko.sk.

Termín 1. augusta 2016, kedy sa majú všetkým právnickým osobám aktivovať elektronické schránky na doručovanie priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality