Štát dáva zelenú absolventom

Na základe nového zákona o štátnej službe vyhlásil 19. decembra 2017 Úrad vlády Slovenskej republiky prvú časť hromadného výberového konania. Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Ide o historicky prvé hromadné výberové konanie na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti.

V prípade aktuálne vyhlásenej prvej časti hromadného výberového konania môže byť uchádzačom o štátnu službu len absolvent, ktorý má menej ako 30 rokov a ukončil vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred 2 rokmi. Možnosť prihlásenia sa do prvej časti hromadného výberového konania je najneskôr do 19. januára 2018, a to v listinnej podobe, napríklad podaním žiadosti o zaradenie do tohto výberového konania s ďalšími požadovanými dokumentmi na podateľňu Úradu vlády SR či elektronicky na portáli open.slovensko.sk:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3665.

 

V prvej časti hromadného výberového konania sa budú overovať všeobecné vedomosti u absolventov v oblastiach ako napr. ústavné zriadenie a politický systém SR a EÚ, organizácia štátnej správy, štátna služba a pod., ako aj znalosť štátneho jazyka písomným testom. Úspešní uchádzači o štátnu službu budú následne zaradení na dva roky do registra úspešných absolventov a len títo uchádzači sa môžu následne hlásiť na druhú časť hromadného výberového konania. Tú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy.

 

Úlohou prvej časti hromadného výberového konania je teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe.

Bližšie informácie o  1. časti hromadného výberového konania sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky http://www.vlada.gov.sk/23068/prva-cast-hromadneho-vyberoveho-konania-do-statnej-sluzby-pre-absolventov-je-vyhlasena/ a na portáli https://open.slovensko.sk/.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality