Sprístupnenie obsahu elektronickej schránky v prípade ukončenia podnikania

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v zmysle zákona o eGovernmente zriadi pre každé právne postavenie iba jednu elektronickú schránku. Majiteľ elektronickej schránky je oprávnený s ňou disponovať len spôsobom ustanoveným v tomto zákone. NASES zruší prístup k elektronickej schránke fyzickej osoby – podnikateľa, ako aj k elektronickej schránke právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo v inej zákonom ustanovenej evidencii po zániku majiteľa elektronickej schránky bez právneho nástupcu. V praxi sa tak stane v prípade zrušenia živnosti, či zániku právnickej osoby.

V prípade, ak si majiteľ elektronickej schránky pred zrušením živnosti alebo zánikom právnickej osoby nezálohoval údaje zo svojej schránky, je možné NASES požiadať o sprístupnenie obsahu takejto schránky individuálne prostredníctvom žiadosti. Žiadosť je možné z dôvodu autentifikácie poslať iba elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky fyzickej osoby – občana.

Fyzická osoba – podnikateľ (živnostník) môže teda požiadať o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky živnostníka iba prostredníctvom elektronickej schránky, ktorú má vytvorenú ako fyzická osoba – občan. Štatutár právnickej osoby môže požiadať o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky právnickej osoby iba prostredníctvom elektronickej schránky, ktorú má zriadenú ako fyzická osoba – občan.

Postup zaslania žiadosti o sprístupnenie obsahu schránky:

  1. Na stránke slovensko.sk sa prihláste do svojej elektronickej schránky fyzickej osoby – občana a kliknite na panel “Všeobecná agenda”.
  2. Vyberte poskytovateľa služby – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
  3. Do predmetu správy napíšte“Žiadosť o sprístupnenie údajov”.
  4. V texte správy uveďte stručný popis, že žiadate o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky z ukončeného podnikania. Do textu je potrebné uviesť, IČO zrušenej živnosti, alebo IČO zrušenej právnickej osoby, z ktorej chcete dokumenty presunúť a zároveň názov priečinka, ktorý NASES vo Vašej schránke fyzickej osoby -občana vytvorí a obsah Vám doňho prenesie. Bez uvedenia týchto informácií Vám NASES nebude vedieť správy presunúť.

 

V prípade otázok volajte Ústredné kontaktné centrum. Jeho pracovníci Vám na t.č. + 421 2 35 803 083 poradia v pondelok až piatok od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h. Mimo uvedeného času môžete svoju otázku zaslať prostredníctvom elektronického kontaktného formulára.  

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality