Centrálne úradne doručovanie (CÚD)

Základné informácie sa nachádzajú na stránke slovensko.sk.

Centrálne úradné doručovanie (CÚD) vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich na jedno miesto prostredníctvom tzv. modulu elektronického doručovania. Doručenie dokumentov adresátom potom zabezpečí NASES dvoma možnými spôsobmi:

  • ak má adresát aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, dostane úradný dokument do jeho e-schránky,
  • ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, dokument mu bude doručený listinne. 

Kto má povinnosť využívať CÚD?

Povinnosť majú orgány verejnej moci (OVM), ktoré sú rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet od 1. novembra 2018. Ostatné OVM majú možnosť sa na využívaní centrálneho doručovania s NASES dohodnúť.

Aký je postup pre využívanie CÚD?

Je potrebné, aby OVM:

  • požiadalo NASES o zapojenie sa do tejto služby prostredníctvom listinnej „Žiadosti o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci“* s uvedením formy využívania tejto funkcionality (eDesk alebo integračne),
  • vlastnými prostriedkami zabezpečilo vytvorenie elektronického formulára pre podpisovanie, tlač a zobrazovanie v elektronickej schránke. Podrobnosti sú uvedené na stránke slovensko.sk.
  • v prípade, že chce dokumenty odosielať  automatizovane (s využitím integračných služieb ÚPVS), malo by mať podpísanú Dohodu o integračnom zámere (DIZ) a následne musí prejsť procesom overenia implementácie tejto funkcie v súčinnosti s Oddelením integrácií NASES (integracie@nases.gov.sk),
  • v prípade, že chce dokumenty odosielať len prostredníctvom e-schránky priamo z portálu slovensko.sk, nie je potrebné vytvárať Dohodu o integračnom zámere.

Viac informácií k CÚD nájdete v dokumentoch s názvom Popis funkcionality modulu elektronického doručovania pri listinnom doručovaní elektronického úradného dokumentu, Postup pre orgány verejnej moci pri využívaní centrálneho úradného doručovania a v integračnom manuáli pre G2G, ktorý je dostupný na Partner Framework Portáli

* Listinnú žiadosť je potrebné vyplniť a zaslať buď na adresu: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, na e-mailovú adresu: prevadzka@nases.gov.sk alebo do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby cez elektronickú službu Všeobecná agenda

Zapojenie nerozpočtovej organizácie do Centrálneho úradného doručovania

V prípade záujmu o zapojenie vašej organizácie/školy ako nerozpočtovej organizácie do služby CÚD,  Vám budú tieto služby spoplatnené na základe platného cenníka.

Na aktiváciu služby zašlite vyplnenú žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom všeobecnej agendy. Po schválení žiadosti Vám zašleme zmluvu a po podpise zmluvy Vám bude služba CÚD sprístupnená. Pred podpisom zmluvy bude potrebné zahájiť proces verejného obstarávania služieb centrálneho úradného doručovania.

Ak budete službu využívať cez integráciu, je nutné dokončiť celý proces integrácie podľa inštrukcií na Partner Framework Portal (PFP).V prípade, že prístup na portál PFP nemáte zriadený, postup registrácie nájdete na stránke NASES. Po úspešných UAT testoch a podpise zmluvy Vám bude služba CÚD sprístupnená.

Posledná aktualizácia