Časté otázky

Neviem o žiadnom rozhodnutí, ktoré mi malo prísť. Nedošlo k zámene osoby?

Môže sa stať, že v prípade odosielania zlyhá ľudský faktor a na strane úradníka nastane pochybenie. Prosím, kontaktujte príslušný orgán verejnej moci alebo poštu. 

 

Je rozhodnutie použiteľné aj na právne účely?

Áno.

 

Dostal som obálku s červeným pásikom. Chcem si skontrolovať, či v nej mám všetky prílohy.

V obálke nájdete:

 1. Rozhodnutie – každý úrad si ho môže upraviť podľa seba, avšak musí mať jednotné znaky.
 2. Doložka – na rozhodnutí nenájdete žiaden podpis, na tento účel slúži doložka.
 3. Vaše údaje potrebné na doručovanie alebo na osobné prevzatie.

 

Ak mám problém s obálkou, čo s tým mám urobiť?

V prípade komplikácií s doručovaním listinného rovnopisu elektronického dokumentu by mal občan kontaktovať konkrétny úrad, ktorý je uvedený ako odosielateľ dokumentu (úrad ktorý dokument autorizoval). V následnej komunikácii s úradom odpočúvame bližšie špecifikovať komplikácie a uviesť identifikátor dokumentu, ktorý sa nachádza na samotnom dokumente aj doložke o autorizácii.  

 

Nechýba mi nejaký list v zásielke? Ako to zistím?

Doložka o autorizácii k EÚD môže obsahovať prístupový kód pre overenie originality pôvodného elektronického úradného dokumentu vrátane jeho príloh a dobu platnosti prístupového kódu. Podľa uvedeného prístupového kódu si v budúcnosti bude môcť občan porovnať listinnú formu dokumentu ktorá mu bola doručená s pôvodnou verziou elektronického dokumentu, ktorá mu mala byť zaslaná. Správnosť doručenia je možné si overiť podľa doložky o autorizácii, na ktorej sa uvádza označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje. Označenie listov uvedené na doložke o autorizácii si občan môže porovnať s označením samotných dokumentov ktoré mu boli doručené. Na každom doručovanom dokumente sa taktiež nachádza počet strán konkrétneho dokumentu, a tak ma občan možnosť skontrolovať si, či mu bol naozaj doručený kompletný dokument.

 

Čo znamenajú malé značky na listoch? Prečo sú tam?

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu obsahuje riadiace znaky slúžiace na usporiadanie poradia strán listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a riadiace znaky slúžiace na automatizované spracovanie.

 

Môžem obálku a jej obsah použiť? Je to originál?

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu.

 

Naozaj je obálka od štátu?

Orgány verejnej moci (OVM) majú povinnosť autorizovať elektronické úradné dokumenty  (EÚD) kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom s pripojenou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou. Listinný rovnopis EÚD okrem listinnej podoby samotného EÚD a jeho príloh obsahuje aj doložku o autorizácii k EÚD, podľa ktorého je možné identifikovať úrad, ktorý Vám dokument zaslal. Označenie OVM ktorý dokument zaslal je uvedené aj na samotnom dokumente.

 

Všetko je čiernobiele, je to v poriadku?

Tlač listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov je z ohľadu na efektívnosť a z dôvodu automatizovaného spracovania nastavená tak, že štandardná farba pre tlač je čierno-biela. 

 

Na listoch nie je pečiatka alebo podpis, je to v poriadku?

Pečiatka a podpis ako ich poznáme sú v elektronickom svete nahradené kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom, ku ktorým OVM pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Spôsob podpisu – autorizácie, spolu identifikáciou OVM, ktorý dokument autorizoval a údajmi o autorizovanom dokumente resp. dokumentoch sa nachádzajú na Doložke o autorizácii, ktorá je súčasťou každého elektronického úradného dokumentu.    

 

Mám problém s obsahom obálky

Ak máte problém s obsahom obálky, kontaktujte úrad a osobu, ktorá vám poštu odoslala.

 

Ako zistím, či mám alebo nemám aktivovanú svoju elektronickú schránku na doručovanie?

Každý občan Slovenska, ktorý dovŕši 18 rokov má automaticky zriadenú elektronickú schránku na doručovanie.

V prípade, že ste si aktivovali svoju elektronickú schránku na doručovanie, je predpoklad, že chcete komunikovať elektronicky. Úrady vám teda už od termínu aktivácie budú doručovať poštu do vašej elektronickej schránky na slovensko.sk.

Postup aktivácie je nasledovný: ste vlastníkom elektronického občianskeho preukazu, na oddelení dokladov ste si dali nahrať na svoj občiansky aj certifikáty a bezpečnostný osobný kód BOK a zároveň ste dostali zdarma čítačku kariet. Viac o aktivácií sa dočítate na portáli slovensko.sk.

 

Ak ste sa ešte nikdy do svojej elektronickej schránky neprihlásili, nemôžete mať schránku aktivovanú na doručovanie, pošta od štátu vám bude doručovaná listinne.

 

Nechodia mi rozhodnutia poštou

V prípade, že ste si niekedy aktivovali svoju elektronickú schránku na doručovanie a nepamätáte si svoje heslo, budete musieť opäť navštíviť oddelenie dokladov, kde si svoje heslá aktualizujete.

 

Čo nájdem v obálke?

V obálke nájdete:

 • Rozhodnutie – každý úrad si ho môže upraviť podľa seba, avšak musí mať jednotné znaky.
 • Doložka – na rozhodnutí nenájdete žiaden podpis, na tento účel slúži doložka.
 • Vaše údaje potrebné na doručovanie alebo na osobné prevzatie.

 

Čo konkrétne obsahuje doložka?

  • spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu;
  • meno a priezvisko osoby, ktorá elektronický úradný dokument autorizovala, oprávnenie a názov orgánu; v prípade použitia kvalifikovanej elektronickej pečate názov a identifikačné číslo orgánu;
  • meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie alebo funkciu fyzickej osoby, ktorá doložku o autorizácii vyhotovila a označenie orgánu, ktorý doložku vyhotovil; ak sa listinný rovnopis vyhotovuje označenie osoby, ktorá doložku vyhotovila a informáciu o automatizovanom vyhotovení;
  • dátum a čas vystavenia kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky;
  • dátum a čas autorizácie elektronického úradného dokumentu;
  • dátum vytvorenia doložky;
  • identifikáciu dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje, identifikáciou dokumentu je číslo dokumentu alebo číslo konania, pod ktorým orgán verejnej moci elektronický úradný dokument vydal;
 • názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje;
 • informáciu o autorizácii príloh k elektronickému úradnému dokumentu, ak také existujú.

Doložka môže obsahovať aj:

 • vlastnoručný podpis osoby alebo odtlačok pečiatky orgánu, ktorý rovnopis vyhotovil, ak sa doložka vyhotovuje inak ako podľa § 1 ods. 2,
 • prístupový kód pre overenie originality pôvodného elektronického úradného dokumentu vrátane jeho príloh a dobu platnosti prístupového kódu.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Zavolajte nám.

Kontaktné centrum NASES

Napíšte nám.

Kontaktný formulár

Posledná aktualizácia