Pripomienkové konanie

Dovoľujeme si Vás informovať o zahájení verejného pripomienkovania produktov iniciačnej fázy v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov pre projekt Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy, kód projektu v ITMS2014+ 311071R857.

Produkty iniciačnej fázy sú dnešným dňom 1.4.2021 sprístupnené na verejné pripomienkovanie:

Pripomienky je potrebné zaslať na adresu modernizaciaupvs@nases.gov.sk do 19.4.2021, 16:00 hod. vo zverejnenom dokumente.

Posledná aktualizácia