O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Akronym

Modernizácia ÚPVS 

Kód žiadosti o NFP   

311071R857  

Operačný program    

311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

Prioritná os                   

311070 – Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ             

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a eGovernment dostupnosti služieb pre podnikateľov

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a eGovernment dostupnosti služieb pre občanov

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Výška NFP                       

14 444 684,93 Eur

Prijímateľ NFP              

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Korešpondenčná adresa: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II,

821 01 Bratislava

IČO: 42156424

Partner projektu            

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

IČO: 50349287

Miesto realizácie projektu  

celé územie Slovenskej republiky

 

 

 

 

Posledná aktualizácia