Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritná os 311070 Informačná spoločnosť pre projekt „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy “ s kódom ITMS2014+ 311070R857 so začiatkom realizácie projektu od januára 2019. Činnosti vykonávané v rámci realizácie projektu sú plánované do decembra 2021.

Projekt vychádza z dokumentu „Štúdia uskutočniteľnosti“ pre projekt Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy schváleného Riadiacim výborom pre PO7 OPII dňa 19.4.2018. 

Východiskovým stavom k projektu je aktuálna situácia na ústrednom portáli, kedy používateľ pristupuje k službám prostredníctvom rozdielne implementovaných formulárov vypĺňaných na www.slovensko.sk alebo na rôznych rezortných portáloch, aj keď sa autentifikuje jednotne – prostredníctvom eID karty. Celkový proces od odoslania podania až po príjem úradného rozhodnutia nie je plne optimalizovaný tak, aby priniesol príjemný používateľský zážitok. Neexistuje jedno miesto, kde si môže občan pozrieť všetky svoje podania voči verejnej správe, stav prebiehajúcich konaní, respektíve údaje, ktoré o ňom vedie štát. Elektronické služby nie sú využívané v dostatočnej miere, aj vzhľadom na nedostatočne zverejnené informácie a neefektívne vyhľadávanie.

Cieľom projektu je zlepšiť interakciu používateľov s verejnou správou a zjednodušiť kroky vedúce k samotnej realizácii elektronického podania cez portál slovensko.sk. Pribudne niekoľko užitočných komponentov ako osobná zóna (Portfólio klienta), v ktorej budú môcť používatelia sledovať stav svojich podaní alebo si zobraziť históriu komunikácie s úradmi. Navyše im na základe ich profilu systém bude vedieť sám proaktívne ponúknuť služby alebo pomôcť s riešením aktuálnej životnej situácie. Vylepší sa vyhľadávanie a doplní sa interaktívna navigácia k elektronickým službám. Vďaka novým predvyplneným formulárom a možnosti prihlásiť sa aj pomocou mobilného zariadenia budú elektronické služby dostupné pre širší okruh používateľov.

Realizáciou projektu v rámci hlavných aktivít budú zabezpečené funkcionality jednotlivých modulov ÚPVS. Riešenie je rozdelené do nasledujúcich tém projektu:

  • riadenie a správa webového obsahu,
  • vyhľadávanie a navigácia,
  • portfólio klienta a profil klienta,
  • oprávnenia tretích strán,
  • rozpracované podania a prílohy,
  • štátny messenger.

Partnerom národného projektu je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý zabezpečí riadenie kvality nad hlavnými aktivitami projektu nad rámec povinných náležitostí, ktoré svojou realizáciou zabezpečí hlavný partner (NASES) v rámci podporných aktivít projektu.

Posledná aktualizácia