Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritná os 311070 Informačná spoločnosť pre projekt „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy “ so začiatkom realizácie projektu od januára 2019.

Východiskovým stavom k projektu je aktuálna situácia na ústrednom portáli, kedy používateľ pristupuje k službám prostredníctvom rozdielne implementovaných formulárov vypĺňaných na www.slovensko.sk alebo na rôznych rezortných portáloch, aj keď sa autentifikuje jednotne – prostredníctvom eID karty. Celkový proces od odoslania podania až po príjem úradného rozhodnutia nie je plne optimalizovaný tak, aby priniesol príjemný používateľský zážitok. Neexistuje jedno miesto, kde si môže občan pozrieť všetky svoje podania voči verejnej správe, stav prebiehajúcich konaní, respektíve údaje, ktoré o ňom vedie štát. Elektronické služby nie sú využívané v dostatočnej miere, aj vzhľadom na nedostatočne zverejnené informácie a neefektívne vyhľadávanie.

Cieľom projektu je zlepšiť interakciu používateľov s verejnou správou a zjednodušiť kroky vedúce k samotnej realizácii elektronického podania cez portál slovensko.sk. Cieľovou skupinou sú občania, podnikatelia a inštitúcie verejnej správy (úradníci).

Prínosom projektu pre občanov a podnikateľov bude orientácia na riešenie životnej situácie, teda na jej úspešné identifikovanie a vyhľadanie, poskytnutie relevantných a užitočných informácií (sprievodca riešením životnej situácie) a v rámci interaktívnej navigácie správne nasmerovanie na elektronickú službu. Ďalej zavedenie nových služieb modulu Portfólio klienta, ktoré umožnia používateľovi vo vlastnej osobnej zóne manažovať a zobrazovať zvolené informácie (napr. moje dáta), sledovať stav spracovania podania, zobrazovať históriu komunikácie s verejnou správou.

Prínosom projektu pre štát v rámci dodávky celkového riešenia sa docieli optimalizácia procesov v rámci verejnej správy, a to aktualizácia informácií o orgánoch verejnej moci na portáli ÚPVS a aktualizácia informácií o elektronických službách na portáli ÚPVS.

Pribudne niekoľko užitočných komponentov ako osobná zóna (Portfólio klienta), v ktorej budú môcť používatelia sledovať stav svojich podaní alebo si zobraziť históriu komunikácie s úradmi. Navyše im na základe ich profilu systém bude vedieť sám proaktívne ponúknuť služby alebo pomôcť s riešením aktuálnej životnej situácie. Vylepší sa vyhľadávanie a doplní sa interaktívna navigácia k elektronickým službám. Vďaka novým vopred vyplneným formulárom a možnosti prihlásiť sa aj pomocou mobilného zariadenia budú elektronické služby dostupné pre širší okruh používateľov.

Na základe schválenej Štúdie uskutočniteľnosti zo dňa 19.04.2018 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, účinnej dňa 14.02.2019 bola procesom „In house  zákazky“ dňa 22.09.2021 podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom Slovensko IT a.s. na dodanie softvérového diela v cene 4 936 333,20 € s DPH s lehotou plnenia 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

V roku 2022 bola ukončená etapa Analýza a dizajn 8/2022 a boli dodané jednotlivé detailné návrhy riešenia jednotlivých modulov. V rámci etapy Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb bolo ukončené verejné obstaranie na nákup HW a súvisiaci SW – 1 fáza, ktorý bol dodaný 05/2022 a nainštalovaný do jednotlivých datacentier 11/2022. Taktiež boli ukončené viaceré verejné obstarávania v rámci nákupu  SW licencií potrebných pre projekt, reklamných predmetov a technických prostriedkov pre projektový tím. Bola ukončená implementácia a testovanie modulu Riadenia obsahu webových stránok, ktorý bol nasadený 09/2022. Dňa 31.3.2022 bol uzavretý dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s úpravou harmonogramu, rozšírením personálnych kapacít a súvisiacou úpravou rozpočtu. V roku 2022 taktiež prebiehala implementácia modulov : Vyhľadávanie a navigácia, Štátny messenger, Oprávnenia tretích strán, Portfólio a profil klienta, Rozpracovaných podaní a príloh, Rozšírenie funkcionality spoločných modulov ÚPVS.

 

Posledná aktualizácia