Stav projektu k 31.12.2019

V rámci publicity projektu prijímateľ nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ,,NFP“) zabezpečil veľkoplošný pútač. Faktúru za dodanie veľkoplošného pútača Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ,,NASES“) uhradila z vlastných zdrojov. Predmetná faktúra bude v roku 2020 predložená Sprostredkovateľskému orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ,,SO pre OP II“) na refundáciu.

V monitorovacom období prijímateľ NFP predložil 15.5.2019 SO pre OP II Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP. Zmena zahŕňala informáciu o zmene personálneho obsadenia projektového manažéra za prijímateľa NFP, ako aj informáciu o nezačatí s procesom verejného obstarávania na výkon hlavných aktivít projektu v zmysle zmluvných podmienok. 

Prijímateľ NFP 23.8.2019 zaslal SO pre OP II mimoriadnu monitorovaciu správu za obdobie február až august 2019. 

V monitorovacom období prijímateľ NFP pripravoval a následne súťažné podklady k zahájeniu procesu verejného obstarávania k výkonu hlavných aktivít projektu predložil 10.10.2019 Riadiacemu orgánu pre OP II a dňa 11.10.2019 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ,,ÚVO“).

Na základe vyjadrenia ÚVO prijímateľ NFP súťažné podklady upravil, doplnil a opätovne predložil na ex-ante kontrolu ÚVO 17.12.2019. 

 

Dátum Realizované aktivity
11.10.2019 prijímateľ NFP podal SO pre OP II Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. 2. Prijímateľ NFP žiadosťou predložil nový návrh rozpočtu projektu a taktiež informáciu o zmene personálneho obsadenia partnera projektu. SO pre OP II Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. 2 akceptoval a výsledkom žiadosti bolo uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071R857 zo dňa 8.2.2019. Dodatok č. 1 bol zmluvnými stranami podpísaný dňa 19.12.2019 a nadobudol účinnosť dňom 24.12.2019.
9.12.2019 bolo ukončené verejné obstarávanie (ďalej aj ,,VO“) 20687466 k zákazke Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Jira, VO 77142525 k zákazke Zabezpečenie nových licencií k rozšíreniu systému Confluence a VO 33332636 k zákazke Zabezpečenie nových licencií k rozšíreniu systému Bitbucket.
19.12.2019 bolo ukončené VO 19216308 k zákazke Inštalácia a úprava systému Jira, Bitbucket a Confluence. Výstupom VO bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb medzi NASES a fy EEA s. r. o. zo dňa 23.12.2019 a účinná odo dňa 24.12.2019.  
  bolo ukončené VO 19216308 k zákazke Inštalácia a úprava systému Jira, Bitbucket a Confluence. Výstupom VO bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb medzi NASES a fy EEA s. r. o. zo dňa 23.12.2019 a účinná odo dňa 24.12.2019.

 

NASES uhradil víťazovi predmetných zákaziek v zmysle predložených faktúr SW licencie Jira, SW licencie Bitbucket a SW licencie Confluence. Prijímateľ NFP v roku 2020 podá SO pre OP II ŽoP č. 1, v rámci ktorej zrefunduje nákup SW licencií Jira, nákup SW licencií Confluence a nákup SW licencií Bitbucket z rozpočtovej položky SW nástroj pre realizáciu diela v rámci Aktivity 2 Nákup HW a krabicového softvéru.  

 

Posledná aktualizácia