Aktuálny stav

Na základe schválenej Štúdie uskutočniteľnosti zo dňa 19.04.2018 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, účinnej dňa 14.02.2019 bola procesom „In house  zákazky“ dňa 22.09.2021 podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom Slovensko IT a.s. na dodanie softvérového diela v cene 4 936 333,20 € s DPH s lehotou plnenia 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

V 10.11.2021 bol Riadiacim výborom projektu dištančne schválený: „Projektový iniciálny dokument“ s prílohami (MUPVS_15_15_PID_v1.0), „Analýza kompletného IS“ (MUPVS_16_01_Analýza kompletného IS_v1.0) a Úvodná správa k softvérovému dielu dodávaného Zhotoviteľom (MUPVS_15_07_Úvodná správa _v1.0).

 V súčasnosti sa projekt nachádza v Realizačnej fáze, v rámci ktorej sú vytvárané detailné návrhy riešenia.

Posledná aktualizácia