Aktuálny stav

Dňa 8.2.2019 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy“  medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľským orgánom pre OPII a prijímateľom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Zmluva bola dňa 13.2.2019 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť Zmluvy je odo dňa 14.2.2019. 

Partnerom národného projektu je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len partner). Partner zabezpečuje riadenie kvality v rámci dodávaných výstupov v Projekte s cieľom zabezpečiť dohľad nad hlavnými aktivitami projektu, v súlade so štandardami podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov nad rámec minimálnych povinných náležitostí, ktoré má povinnosť realizovať hlavný partner v rámci podporných aktivít projektu. Rozsah činnosti je definovaný v uzavretej Partnerskej zmluve (príloha Žiadosti o NFP) a v jej prílohách. Aktivity v gescii partnera budú zabezpečované internými a externými kapacitami v zmysle odbornej spôsobilosti administratívnych kapacít požadovanej vo vyzvaní. 

V zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu prijímateľ NFP zabezpečil a na viditeľnom mieste umiestnil veľkoplošný dočasný pútač. 

NASES v súčasnosti pripravuje súťažne podklady (opis predmetu zákazky) verejného obstarávania pre hlavné aktivity projektu. 

Posledná aktualizácia