Aktuálny stav

Na základe schválenej Štúdie uskutočniteľnosti zo dňa 19.04.2018 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, účinnej dňa 14.02.2019 bola procesom „In house  zákazky“ dňa 22.09.2021 podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom Slovensko IT a.s. na dodanie softvérového diela v cene 4 936 333,20 € s DPH s lehotou plnenia 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

V novembri 2021 boli Riadiacim výborom schválené projektové výstupy podľa metodiky PRINCE 2 – Projektový iniciálny dokument s prílohami, Analýza kompletného IS a Úvodná správa .

V auguste 2022 bola ukončená etapa Analýza a dizajn a boli schválené  Detailné návrhy riešenia pre jednotlivé moduly. Aktuálne prebieha Implementácia a testovanie a postupné nasadzovanie modulov v zmysle Harmonogramu diela .

V rámci prvej fázy nákupu etapy Nákup HW a krabicového SW v 05/2022 ,bola dodaná infraštruktúra do jednotlivých datacentier, ktoré je postupne inštalovaná a konfigurovaná dodávateľom.

Posledná aktualizácia