Úprava informačných systémov (UIS)

Cieľom  projektu  UIS  je  úprava  existujúcich  modulov  portálu  ÚPVS  a  súvisiacich informačných systémov, ktorou sa saturujú požiadavky vyplývajúce zo zmeny relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov a optimalizácia informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP). Implementácia jednotlivých častí Diela projektu UIS sa realizuje na základe Zmluvy na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky zo dňa 27. 04. 2017. Projekt pozostáva z jedenástich jednotlivých častí Diela, pričom osem z nich sa aktuálne nachádza v procese realizácie a tri časti Diela boli úspešne implementované.

 

Posledná aktualizácia