Zasielanie informácií (notifikácií) – modul eNotify

Modul eNotify poskytuje web služby na jednotné zaslanie informácií (notifikácií) prostredníctvom SMS správ, alebo iného elektronického komunikačného kanála od odosielateľa k adresátovi v elektronickej forme. Ak užívateľ nedá súhlas na zaslanie notifikácií, t.j. nemá aktivovanú elektronickú notifikáciu alebo neuvedie potrebné údaje v IAM profile, notifikácia nie je odoslaná.

Základné služby modulu eNotify

  • vytvorenie notifikácie podľa zadefinovaného typu notifikácie a spôsobu zaslania (e-mail, SMS)
  • zaslanie notifikácie prostredníctvom SMS na definované telefónne čísla
  • zaslanie notifikácie prostredníctvom elektronickej pošty na definované e-mail adresy
  • uchovanie zaslaných správ pre potreby histórie odoslaných správ
  • zistenie úspešnosti odoslania notifikácií (v prípade, že je to možné)
  • vyhodnotenie úspešnosti odoslania notifikácií a kvantifikácia odoslaných notifikácií pre potreby vyčíslenia nákladov

Vytvorenie notifikácie

Vytvorenie notifikácie je realizované na základe šablón pre notifikácie. Šablóny sú vytvorené pre každý zadefinovaný typ notifikácie a spôsob zaslania (napríklad SMS správa o doručenke, e-mail o blížiacom sa dátume vyradenia dokumentu z MDUERZ a podobne).
Zaslanie notifikácie prostredníctvom SMS na definované telefónne čísla eNotify presmeruje vytvorenú notifikáciu na SMS bránu, pričom priloží zoznam telefónnych čísiel, na ktoré sa má notifikačná správa smerovať. Zaslanie notifikácie prostredníctvom SMS na definované telefónne čísla eNotify presmeruje vytvorenú notifikáciu na SMS bránu, pričom priloží zoznam telefónnych čísiel, na ktoré sa má notifikačná správa smerovať.
Zaslanie notifikácie prostredníctvom elektronickej pošty na definované e-mail adresy Modul eNotify bude smerovať vytvorené notifikačné správy na konektor pre elektronickú poštu, pričom priloží distribučný zoznam, na ktorý sa má notifikačná správa zaslať. Konektor bude správy zasielať jednotlivo tak, aby sa v adrese prijímateľa zjavil vždy iba jeden adresát.

Uchovanie zaslaných správ pre potreby histórie odoslaných správ Každá zaslaná správa (obsah), s výnimkou správ zasielaných po iniciovaní požiadavky na zaslanie niektorým z modulov ÚPVS bude uložená pre potreby budúceho vyhľadania. Ide najmä o krízové notifikácie a podobne, iniciované OVM.

Modul eNotify

Modul eNotify

Vyhodnotenie odoslania notifikácií a kvantifikácia odoslaných notifikácií pre potreby vyčíslenia nákladov

eNotify najmä v prípade zasielania SMS správ vyhodnotí zaslané SMS správy a napáruje ich na predčíslie čísiel, na ktoré bola notifikácia zaslaná. Na základe toho bude možné vyhodnotiť finančné náklady na zaslanie notifikácie. Túto informáciu odovzdá MEP pre potreby spoplatnenia notifikácií.

eNotify bude budovaný tak, aby komunikačné kanály boli zásuvnými modulmi, t.j. v prípade potreby pridania ďalšieho elektronického kanálu bol tento ľahko doplniteľný.

Posledná aktualizácia