Prístupový komponent – modul PK ÚPVS

Prístupový komponent je pokračovaním projektu obcan.sk, ktorý bol spustený do prevádzky v roku 2003. Ústredný portál zabezpečuje navigáciu prostredníctvom životných situácií, popisu agiend a vyhľadávania. Súčasťou je aj prehľadný katalóg, umožňujúci zoznam všetkých poskytovaných služieb verejnej správy podľa kritérií životných situácií a ďalších detailnejších atribútov bez ohľadu na rozhranie, prostredníctvom ktorého sa služba poskytuje.

Prístupový komponent podporuje technológiu multijazyčných objektov, tagov, ukladania verzií jednotlivých objektov, schvaľovanie publikovania a potrebné rozhrania pre integráciu s celým prostredím (predovšetkým sprostredkovať autentifikáciu pomocou modulu IAM). Je pripravený na automatické prijímanie autorizovaných zmien jednotlivých položiek tak, aby publikované informácie mohli byť právne záväzné.

Implementácia ÚPVS je realizovaná tak, aby umožnila využitie všetkých požadovaných služieb a funkcionality ďalších spoločných modulov a iných komponentov ISVS.

Primárne zlepšenie nového ÚPVS je najmä v nasledovných oblastiach: – Navigácia – vybudovaný ÚPVS systém poskytuje informácie prostredníctvom nového spôsobu navigácie, ktorý je postavený na nasledovných princípoch: jednoduchosť, intuitívnosť, flexibilnosť s možnosťou personalizácie, efektívnosť. Nový spôsob navigácie prinesie nasledovné typy navigačných prvkov:

  • Pomocné komponenty (pravidlá používania, ochrana osobných údajov, pomoc a iné).
  • Obslužné komponenty (kategorizácia a filtre, taxonómia a iné).
  • Blindfriendly komponenty pre hendikepovaných občanov (zmena vizualizácie).
  • Externé komponenty (adresár PO, geolokačné údaje a iné).
  • Administrátorské komponenty.

Grafický dizajn nového ÚPVS bol nanovo realizovaný v zmysle štandardov Web 2.0 a zohľadňuje nasledovné:

  • Optimalizácia renderingu zobrazovania dynamických stránok.
  • Kompatibilitu s rôznymi typmi internetových prehliadačov vrátane mobilných zariadení.

Súčasťou portálu ÚPVS bolo vypracovanie „Design manuálu“ pre ergonómiu používateľského prostredia tak, aby toto bolo v súlade s procesom podávania na ÚPVS a povinnosť dodržiavať „vizuálne“ pravidla definované v „design manuáli“ aj pri podaniach realizovaných prostredníctvom rezortných portálov. Tento manuál zároveň definuje základné kritéria a pravidlá pre prezentačné vrstvy jednotlivých modulov.

Správa systému ÚPVS je pripravená tak, že môže prebiehať na dvoch úrovniach:

Správa portálu – vykonávaná prostredníctvom administratívnych modulov portálu. Pomocou administratívnych modulov je možné vykonávať zmenu vzhľadu portálu, meniť štruktúru a šablóny portálu, modifikovať komponenty webových služieb.

Správa informačného obsahu ÚPVS – správca systému ÚPVS bude mať k dispozícii nástroje pre aktualizáciu informačného obsahu, nastavenia oprávnení a prístupu, sledovanie a logovanie modifikácií údajov v systéme ÚPVS.

Samotná aktualizácia informačného obsahu ÚPVS môže byť vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

Manuálne vkladanie informačného obsahu – správca, redaktor, resp. osoba s oprávnením k editácii obsahu je možnosť manuálne vkladať, upravovať, zneplatňovať (vymazávať) údaje.

Automatické vkladanie informačného obsahu – prostredníctvom eGov služieb ÚPVS systému je možné automaticky vkladať aj externý informačný obsah (napr. z iných ISVS). Vložený obsah nebude automaticky zobrazovaný na ÚPVS, ale podlieha schvaľovaciemu procesu. Schvaľovací proces je riadený pomocou workflow komponentu, ktorý zaručuje jednoznačnú kontrolu nad schvaľovacím procesom. Medzi základné funkcie workflow komponentu patrí:

  • riadenie schvaľovacieho procesu,
  • riadenie procesu zmien,
  • archivácia schválení a podpisov.

Portál ÚPVS umožňuje pripájanie jednotlivých grafických rozhraní komponentov a služieb ako zásuvných modulov s využitím napríklad už existujúceho prihlásenia a podobne.

Posledná aktualizácia