Integračná a procesná platforma – modul G2G (BPM)

Modul G2G integruje všetky potrebné časti Informačných systémov verejnej správy a zabezpečuje ich vzájomnú komunikáciu a koordináciu prostredníctvom procesne orientovaného prístupu.

Modul G2G integruje Informačné systémy verejnej správy, ktoré sú budované na rôznych technologických platformách, používajúcich rôzne štandardy a protokoly. Riešenie integrácie je vo vytvorení prevodov (transformácií) vstupných a výstupných dát na jednotlivých technologických rozhraniach a tým je zabezpečená komunikácia aj medzi navzájom nekompatibilnými technológiami. Podporuje rôzne druhy protokolov a štandardov, pričom hlavný je protokol SOAP a vystavenie služieb pomocou štandardov web services.

Modul G2G realizuje orchestráciu procesov v rámci ÚPVS. Jednotlivé moduly ÚPVS sú takto pospájané do jedného integrálneho celku. Jednotlivé orchestrácie definujú postupy spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich správ (napríklad podaní, doručovaných dokumentov, žiadostí o uloženie spisov do archívu a podobne). Zároveň vytvárajú logiku vlastných služieb ÚPVS, napríklad upozornenie na expiráciu dlhodobo uloženého spisu, skartácie, univerzálneho podania a podobne.

Základné služby modulu G2G

 • technologická platforma, ktorá zabezpečuje integráciu všetkých častí IISVS prostredníctvom integračných rozhraní (IR).
 • transakčné jadro, ktoré riadi postup spracovania komunikácie v rámci ÚPVS a zabezpečuje transakčné procesy, reverz transakcií a podobne.
 • návrh, modelovanie a exekúcia procesov pre kompozitné služby, t.j. také služby, ktoré sú zložené so služieb viacerých poskytovateľov.
 • dohľad transakcií a monitorovanie.

Modul G2G zabezpečuje funkcionalitu Modulu úradnej komunikácie – komunikačná časť v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov.

  – Zaistenie integrácie s ISVS;

 • technologické zapojenie jednotlivých ISVS, ktoré sú budované na rôznych technologických platformách, používajúcich rôzne štandardy a protokoly. Všeobecne uznávaný spôsob riešenia je zahrnutý pod pojem ESB. Riešenie integrácie spočíva vo vytvorení prevodov (transformácií) vstupných a výstupných dát na jednotlivých technologických rozhraniach a tým zabezpečiť komunikáciu aj medzi navzájom nekompatibilnými technológiami. ESB podporuje rôzne druhy protokolov a štandardov, pričom hlavný je protokol SOAP a vystavenie služieb pomocou štandardov webových služieb. Komunikáciu prostredníctvom ESB je bezstavová a nerealizuje žiadnu biznis logiku.
  – Zaistenie komunikácie medzi jednotlivými komponentmi;

 • Prostredníctvom týchto funkcií správca ISVS vytvára biznis logiku nad volaniami jednotlivých služieb – orchestrácia, alebo choreografia služieb pomocou pravidiel do funkčných celkov. Ich prostredníctvom sú vytvárané generické aj špecifické procesy a subprocesy, ktoré je v rámci kompozície možné použiť znova. V rámci tvorby procesov je možné použiť predpripravené kompenzačné a integračné mechanizmy. To významným spôsobom rozširuje možnosti integračnej platformy, prispieva k flexibilite riešenia
  – Zaistenie orchestrácie procesov v rámci ÚPVS;

 • Prostredníctvom týchto funkcií sú jednotlivé moduly ÚPVS pospájané do jedného integrálneho celku. Jednotlivé orchestrácie definujú postupy spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich správ (napríklad podaní, doručovaných dokumentov, žiadostí o uloženie spisov do dlhodobého úložiska a podobne). Zároveň vytvárajú logiku vlastných služieb ÚPVS, napríklad upozornenie na exspiráciu dlhodobo uloženého spisu, skartácie, univerzálneho podania a podobne
  – Monitoring a dohľad transakcií;

 • Tieto funkcie umožňujú sledovať výkonnosť celého riešenia a dohľadávať v prípade požiadavky (napríklad sporu) konkrétnu transakciu. Úlohou je tiež poskytnúť informácie o jednotlivých procesoch z pohľadu ich efektívnosti a správneho fungovania. Informácie je možné potom použiť na identifikáciu problémov, prípadne neefektívnych častí a tak je možné zabezpečiť neustálu optimalizáciu celého prostredia.

Kontaktné centrum

Kontaktné centrum je „klasické“ call centrum, pričom jeho úlohou je aj poskytovať telefonickú asistenciu používateľom. Základné služby KC na generickej úrovni:

 • informačné služby
 • služby na podporu prevádzky (HelpDesk)

Informačné služby

Táto sada služieb predstavuje podávanie informácií o časovej dostupnosti elektronických služieb VS, o spôsobe a mieste prístupu k elektronickej službe VS, odporučenie všeobecného postupu alebo navigácia pri používaní elektronickej služby, hot-line pri problémoch a nefunkčnosti alebo nedostupnosti internetových služieb/aplikácií UPVS.

Informačné služby neanonymné

Tieto služby predstavujú podávanie informácií o konkrétnych údajoch týkajúcich sa dotazujúcej osoby alebo o stave riešenia podania resp. iných informácií ktoré VS komunikuje smerom na občana.
Táto funkcionalita je riešená najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • Prepojenie na IAM pre autentifikáciu volajúceho
 • Prepojenie na ÚPVS s obmedzenými právomocami (vymazanie hesla volajúceho, prečítanie informácie v komunikačnej schránke na základe identifikovaného volajúceho)

Služby na podporu prevádzky

Služby na podporu prevádzky slúžia pre inštitúcie VS, ktoré využívajú komponenty ÚPVS v režime SaaS alebo sú integrované na ÚPVS. Inštitúcie sem nahlasujú podozrenie na nefunkčnosť ÚPVS z pohľadu ich využitia, odstávky svojich systémov a podobne. Forma hlásenia môže byť cez telefón, e-mail, alebo webformulár prístupového komponentu ÚPVS na portály.
Špecifikom funkčnosti modulu KC je podpora pre multijazyčnosť s dôrazom na jazyky národnostných menšín a angličtinu. KC bude poskytovať rovnocennú podporu pre používanie služieb VS pre občana bez rozdielu národnosti. Ďalším špecifikom modulu KC bude podpora pre prieskumy spokojnosti.

Kontaktné centrum je pripravené absorbovať aj požiadavky, vzniknuté integráciou ISVS na ÚPVS a poskytovaním služieb týchto systémov prostredníctvom ÚPVS. Súčasťou systému pre kontaktné centrum sú pracovné prostredia pre operátorov kontaktného centra, systém pre evidenciu a zaznamenávanie volaní, incident manažment ako aj automatizovaný ServiceDesk ÚPVS.

Posledná aktualizácia