Formuláre – modul eForm

Modul eForm poskytuje vizualizácie a schémy na overenie pre elektronické dokumenty. Umožňuje rekonštrukcie aktuálnych aj historických elektronických dokumentov. Umožňuje transformáciu štruktúrovaných dát do podoby čitateľného elektronického dokumentu za pomoci predpripravených šablón (formulárov). Zabezpečuje celý proces vytvárania a schvaľovania formulárov pre ich zverejnenie a správu.

Elektronický dokument vznikne spojením šablóny formulára a dodaných dát. Používateľ má k dispozícii nástroj, ktorým je možné vytvárať formuláre podľa kritérií vlastníkov formulárov

Základné služby modulu eForm

  • vytvorenie elektronického formulára (šablóna dokumentu)
  • vytvorenie dokumentu (transformácia dát pomocou formulára)
  • správa životného cyklu formulárov
  • publikovanie, triedenie a vyhľdávanie formulárov
  • proces schvaľovania formulárov

Spracovanie elektronického formulára (možnosť vytvorenia dokumentu)

V zmysle výnosu o štandardoch je elektronický formulár sada, ktorá pozostáva z dát v tvare XML, schémy v tvare XSD a vizualizácie v schválenom tvare. Modul eForm zabezpečí šablóny elektronického formulára podľa požiadaviek žiadateľa zadaných prostredníctvom niektorého IS integrovaného v ÚPVS. Takto vytvorený dokument bude odoslaný naspäť BPM modulu, ktorý zabezpečí pokračovanie životného cyklu dokumentu. Modul eForm uloží vytvorený elektronický dokument do dočasného úložiska, kde bude k dispozícii do doby, kedy dostane informáciu od BPM modulu, že životný cyklus dokumentu bol úspešne ukončený. Samotnú komunikáciu vykoná BPM modul, ktorý bude zodpovedný za korektné volanie služby a dodanie požadovaných metadát.
V prechodnom období bude možné namiesto elektronického formulára vytvárať aj elektronické dokumenty. V praxi to bude využívané všade tam, kde na strane poskytovateľa služby nebude potreba príjmu štruktúrovaných dát a dáta sa budú ručne prepisovať do iných systémov ručne. Predlohy budú zverejnené v eForm module a môžu takisto obsahovať automatizáciu pre predvypĺňanie dát pomocou modulu eForm, BPMS a MDM. Po vyplnení dát eForm zabezpečí transformáciu na základe šablóny a dát do dokumentu a BPM modul zabezpečí pokračovanie životného cyklu dokumentu (odoslanie na podpis a spracovanie).
Pre PO, ktoré nebudú mať vlastné ISVS pre vyplňovanie a tvorbu dokumentov na strane ÚPVS slúži v režime SaaS služba Univerzálne podanie.

Modul eForm

Modul eForm

Vytvorenie dokumentu

Po výbere príslušného formulára ÚPVS spustí vyplňovanie šablóny. V prípade, že dokument obsahuje odkazy na dáda z integrovaných zdrojov, šablóna sa zobrazí predvyplnená týmito dátami (napríklad meno odosielateľa, adresa, prijímateľ a podobne).

Odoslanie dokumentu

Po úspešnom vytvorení elektronického formulára alebo dokumentu v module eForm, je tento odoslaný do BPM modulu, ktorá zabezpečí pokračovanie životného cyklu. Pokiaľ to cyklus vyžaduje, elektronický formulár je odoslaný do schránky žiadateľa na ďalšie úkony.

GUI pre používateľov (systémový administrátori, správcovia šablón)

Samotný eForm modul obsahuje používateľské rozhranie, v ktorom je možné pracovať so šablónami. Každý IS v ÚPVS bude mať vlastnú sadu šablón, ktoré budú spravovať dedikovaní správcovia šablón. Títo budú definovaní v dátovej vrstve modulu eForm s prístupom create, edit, delete, resp. zneplatnenie danej verzie šablóny. Jednotliví správcovia šablón budú zodpovední za vytváranie nových šablón, za aktualizáciu existujúcich šablón a zneplatňovanie neaktuálnych šablón. Samotné vytváranie nových šablón bude v kompetencii nástroja na vytváranie šablón.

Nástroj na tvorbu šablón

Prevádzkovateľ modulu eForm zabezpečil multilicenciu a inštalačné média pre nástroj, prostredníctvom ktorého je možné vytvárať šablóny podľa kritérií definovaných vlastníkmi šablón. Za vytváranie šablón sú zodpovední samotní poskytovatelia služieb. V prípade používania iného nástroja na vytváranie šablón ako je k dispozícii prostredníctvom ÚPVS ako aj v prípade vytvárania šablón pre komplikované elektronické formuláre sú vlastníci šablón okrem ich tvorby zodpovední aj za licenčné pokrytie.

Správa životného cyklu šablón

V module eForm bude v dátovej vrstve úložisko všetkých šablón. V prípade požiadavky na rekonštrukciu elektronického formulára, ktorý bol podávaný v niektorej s predchádzajúcich verzií systém spracuje formulár so šablónou, ktorá bola aktuálna v čase jeho podania. Dátová vrstva tiež obsahuje dáta o používateľoch a konfiguračné dáta.

Posledná aktualizácia