Elektronická komunikačná schránka – modul eDesk

Elektronická komunikačná schránka je rozhranie pre používateľa na prácu s jeho dokumentami. Do schránky sú používateľovi doručované dokumenty verejnej správy (potvrdenia, rozhodnutia, odpisy z Informačných systémov verejnej správy), a naopak, zo schránky môže používateľ odosielať podania úradom. Samotná schránka má funkcionality potrebné pre autorizáciu dokumentov, sprostredkovanie platby a administráciu prijatých a odoslaných správ.

Na podpisovanie dokumentov v module eDesk sa používa elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis. V prípade dokumentov je jednoznačnosť zobrazenia daná samotnou transformáciou na elektronický dokument.

Modul eDesk poskytuje aj integračné rozhranie pre automatizované prepojenie Elektronickej komunikačnej schránky a jej synchronizáciu s vlastnými systémami používateľa.

Základné služby modulu eDesk

 • odosielanie elektronických dokumentov
 • prijímanie elektronických dokumentov
 • prijímanie elektronických dokumentov s doručenkou
 • potvrdenie prevzatia správy
 • podpisovanie elektronického dokumentu EP/ZEP
 • sprostredkovanie overovania EP/ZEP
 • sprostredkovanie platby
 • správa správ
 • integračné rozhranie (API) pre podporu SW riešení tretích strán
 • ukladanie dokumentov do modulu MDURZ a ich sprístupnenie
Modul eDESK

Modul eDESK

Používateľské rozhranie

Pri koncipovaní používateľského rozhrania bolo potrebné sa koncentrovať na samotnú prácu so správami a dokumentmi. S tým úzko súvisí aj jednoduchosť sprostredkovania funkcionalít ako je platba alebo samotné podpisovanie. Základná funkcionalita eDesk:

 • Zobrazenie doručeného dokumentu vrátane zobrazovania jednotlivých príloh
 • Zobrazenie uložených vo forme prehľadu s triedením podľa jednotlivých polí (napríklad odosielateľ, subjekt, dátum prijatia)
 • Prehľad/história realizovaných platobných príkazov s triedením podľa jednotlivých polí (dátum, suma, atď.)
 • Grafické odlíšenie neprečítaných (nových) dokumentov a správ
 • Prehľad/história odoslaných správ s triedením
 • Možnosť vytvárania priečinkov
 • Možnosť manuálneho zatriedenia správ do priečinkov
 • Umožnenie vyhľadávania v správach

Doručenie dokumentu osobou a potvrdenie prevzatia

V prípade, že dokument má právny charakter a je doručovaný s doručenkou, t.j. v závislosti od času a spôsobu doručenia plynú lehoty alebo iné záväzky, tak pred samotným otvorením dokumentu musí osoba najprv potvrdiť jeho prevzatie. Potvrdenie prevzatia vykoná podpísaním elektronickej doručenky. Je to špeciálny typ dokumentu, ktorý jednoznačne identifikuje otváraný dokument, občana, ktorý ho prevzal a čas prevzatia. Doručenka podpísaná občanom je automaticky doručená naspäť podávajúcej inštitúcii.

Rozhranie pre integráciu lokálnej aplikácie

eDesk na komunikáciu s iným systémami poskytuje nasledujúce rozhrania:

 • Remote API – Rozhranie pre integráciu softvérových riešení tretích strán, je dôležité pre právnické osoby, ktoré budú používať vlastné aplikácie pre generovanie a podpisovanie elektronických formulárov a dokumentov. Takisto je dôležité pre tie subjekty, ktoré potrebujú úpravami vlastných riešení zakomponovať automatickú synchronizáciu dokumentov medzi elektronickou schránkou a svojou aplikáciou medzi schránkou a svojou aplikáciou, napríklad registratúrou.
 • MDUERZ – rozhranie na dlhodobé ukladanie dokumentov zo schránky
 • Štandardné rozhranie pre notifikáciu klientov elektronickej pošty s obmedzenou funkcionalitou (čítanie metaúdajov) prostredníctvom protokolov IMAP, POP
Posledná aktualizácia