Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Posilnenie vedomostí a schopností NASES na účely poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS – Aktivity budú smerované najmä na vytvorenie potrebných schopností v rámci NASES, t. j. na prípravu dokumentácie súvisiacej s návrhom a popisom rolí potrebných na účely realizácie integrácie, ďalej dokumentácie (postupy, príručky, procesné modely  a integračné manuály) potrebnej na účely efektívnej a úspešnej integrácie so spoločnými modulmi prevádzkovanými ÚPVS, a v neposlednom rade pôjde aj o koordináciu integrácie zapojených IS a štandardizácie poskytovaných služieb prostredníctvom ÚPVS a spoločných modulov prevádzkovaných NASES.

Posilnenie vedomostí a schopností NASES na účely poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS – Aktivity budú smerované na konkrétnu realizáciu cieľov, princípov a priorít definovaných v NKIVS a v SP NKIVS, a to najmä zlepšenie interakcie používateľov s VS vytvorením inovatívnejšej navigácie a vyhľadávania pre lepšiu klientsku samoobsluhu, vytvorenie osobnej zóny (Portfólio klienta) prinášajúcej používateľom nové funkcie spríjemňujúce komunikáciu s úradmi, novú formulárovú technológiu umožňujúcu kontrolovať správnosť a úplnosť údajov už pri tvorbe podania, zavedenie nástroja pre online interaktívnu komunikáciu používateľov so zamestnancami VS, zavedenie evidencie oprávnení tretích strán napojených na OPEN API VS, sprístupnenie služieb a podpory mobilných platforiem. Pre zamestnancov VS dôjde k optimalizácii procesov súvisiacich s importovaním obsahu  o OVM, o ich službách na portáli slovensko.sk.

Posledná aktualizácia