Ústredný portál verejnej správy

Vízia zefektívniť výkon verejnej správy znížením administratívnej záťaže a nákladov na chod jej orgánov a inštitúcií, ako aj úspora času na strane občanov i podnikateľských subjektov bola štartovacím momentom na začatie procesu elektronizácie verejnej správy.

Jedným z jej základných prvkov sa stal projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov, ktorý v dvoch častiach priniesol vybudovanie spoločných modulov a prístupových komponentov Ústredného portálu verejnej správy a sprístupnenie ich funkcií pomocou 115 nových elektronických služieb umožňujúcich realizáciu administratívnych úkonov vo vzťahu k orgánom a inštitúciám verejnej správy elektronicky prostredníctvom jedného prístupového bodu.

Ústredný portál sprostredkováva elektronické služby orgánov verejnej moci, ktoré musia pre tento účel prepojiť svoje agendové systémy s ústredným portálom.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) projekt realizovala v rokoch 2010 – 2015 z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (v rozsahu 75,31%).

Najvýznamnejším výsledkom realizácie týchto projektov je elektronický portál www. slovensko.sk, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci alebo využívať služby spoločných modulov, ktoré centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci.

Od  1.  júla  2017  sú  orgány  verejnej  moci  povinné  komunikovať  so  všetkými právnickými osobami so sídlom v SR zapísanými v obchodnom registri prostredníctvom elektronickej schránky. Z toho dôvodu bol v roku 2017 zaznamenaný markantný nárast elektronickej komunikácie štátu s podnikateľskými subjektmi až o 5,5-násobok oproti roku 2016 a nárast počtu aktivovaných e-schránok fyzickými osobami o trojnásobok (pričom aktuálne je aktivovaných 276 111 elektronických schránok firiem). Občania, firmy a úrady v priebehu roka 2017 využili portál www.slovensko.sk na odoslanie viac ako 30 000 000 elektronických správ. Ústredné kontaktné centrum portálu počas roku 2017 vybavilo 81 484 telefonických a e-mailových požiadaviek užívateľov, čo oproti roku 2016 predstavuje takmer trojnásobný nárast vybavených požiadaviek.

Správcom Ústredného portálu verejnej správy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Posledná aktualizácia