Informácie k projektu

„Setting-up of Pan-European Proxy Services at national level in order to link the national eID service to core platform“

Trvanie projektu: 01/2016 – 12/2019

Indikatívny rozpočet: 266 700 EUR (200 000 EUR grant EÚ, 66 700 EUR spolufinancovanie NASES)

Cieľom projektu je zabezpečiť transformáciu zaručenej informácie o overení identity z ÚPVS do medzinárodne uznaného formátu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie o eIDAS), transformácia zaručenej informácie o overení identity zo zahraničia v medzinárodne uznanom formáte v súlade s Nariadením o eIDAS do formátu, potrebného pre umožnenie prístupu do elektronickej schránky na ÚPVS – t.j. nasadenie a prevádzka komponentu pre cezhraničnú výmenu autentifikačných správ v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho prepojenie s Ústredným portálom verejnej správy, čo umožní cezhraničné využívanie elektronických služieb pre občanov SR a ostatných členských štátov EÚ resp. EHP.

Prihlásenie prostredníctvom eIDAS komponentu – https://www.slovensko.sk/en/eidas

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy.

Posledná aktualizácia