O projekte

Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) je jednotným a centrálnym prístupovým bodom, prostredníctvom ktorého môžu občania a podnikatelia pristupovať k elektronickým službám verejnej správy. Zároveň poskytuje verejnosti súhrnné informácie súvisiace s vybavovaním úradných záležitostí vo forme životných situácií, agend, ako aj podporné informácie na samotné využitie elektronických služieb a návody na prácu s portálom.

Z pohľadu verejnej správy zabezpečuje ústredný portál centrálne prepojenú infraštruktúru pre informačné systémy verejnej správy a zároveň umožňuje využívanie spoločných modulov. 

Spoločné moduly  sú informačnými systémami verejnej správy  a centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci elektronicky. Spoločnými modulmi sú – modul elektronických schránok, autentifikačný modul, platobný modul, modul centrálnej elektronickej podateľne, modul elektronických formulárov, modul elektronického doručovania, notifikačný modul, modul úradnej komunikácie a modul dlhodobého uchovávania.

Posledná aktualizácia