Informácie pre verejnosť

Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Od 1. augusta 2016 sú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie.

Aktivácia elektronickej schránky umožňuje jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že do elektronických schránok právnických osôb môžu byť doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek. Proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie  povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky).

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne od 1. augusta 2016 a bude ukončený 1. januára 2017.

Od 1. augusta do 31. decembra 2016 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky.

Od 1. januára 2017 budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, bude teda aktivovaná v momente, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Bližšie  informácie k postupu pri aktivácii elektronických schránok nájdete na portáli www.slovensko.sk.

Aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri

Dňa 20. septembra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Novela posúva termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra na 1. máj 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne.

Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Pre právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri zostáva naďalej v platnosti pôvodný termín povinnej aktivácie elektronických schránok a to 1. august 2016.

Posledná aktualizácia