slovensko.sk

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) dostupný na adrese www.slovensko.sk zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných stránok jednotlivých rezortov.

Cieľom portálu je tieto informácie a služby prehľadnou a prístupnou formou poskytnúť používateľovi z jedného miesta.

Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy a zároveň poskytnutie podporných informácií na jej využitie. Štruktúra informácií a služieb vychádza z konceptu životných situácií, ktoré sú členené podľa cieľovej skupiny (občan/podnikateľ/inštitúcia). Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informáciám, ako aj elektronickým službám podľa skutočných požiadaviek používateľa a filtrovať obsah.

Fungovanie, prevádzku a základné funkcionality Ústredného portálu verejnej správy upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Správcom ústredného portálu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Ak potrebujete radu či pomoc pri práci s portálom slovensko.sk kontaktujte Ústredné kontaktné centrum:

Tel:  +421 2 35 803 083
Posledná aktualizácia