Register rozhodnutí

Pripravuje sa projekt OP EVS a OP II Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí (Register rozhodnutí). Register rozhodnutí bude centrálne miesto, v ktorom budú pre občanov a právnické osoby prístupne rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa ich týkajú. Užívateľ si bude môcť v rámci svojho účtu vyhľadávať a prezerať svoje rozhodnutia, ako ich aj používať pre svoje nové podania ako napr. prílohy, prípadne ich sprístupňovať tretím stranám podľa svojho zváženia.

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh dňa 28. 2. 2017 schválila dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku zdieľania informácií o elektronických rozhodnutiach, či už medzi inštitúciami verejnej správy, ako  i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na digitálnom trhu. Hodnotiaca komisia MV SR schválila dňa 13. 03. 2018 reformný zámer „Transparentné rozhodovanie vo verejnej správe“. Vníma sa najmä výrazná potreba uchovávať a pracovať s elektronickými rozhodnutiami verejnej správy tak, aby boli dôveryhodné, štandardizované a nespochybniteľné a bolo ich možné prepájať  s ostatnými údajmi verejnej správy a zabezpečiť tak realizáciu princípu „jedenkrát a dosť”.

Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí (CEER) bude na jednom mieste zhromažďovať relevantné meta-údaje o právoplatných, primárne meritórnych rozhodnutiach, ktoré boli vykonané orgánmi verejnej správy, vrátane možnosti dohľadania informácie  o rozhodnutí a notifikácii o zmenách v rozhodnutiach. Samotné rozhodnutia budú postupne prevádzané do štandardizovanej podoby tak, aby bolo možné s nimi ďalej strojovo pracovať a bolo možné na ich základe poskytovať proaktívne služby. Je dôležité, aby meta-údaje o rozhodnutiach boli vyhlásené ako referenčné údaje. Bude zabezpečená integrácia medzi službami „Moje rozhodnutia“ a „Moje dáta“.

Aktuálne je v pripomienkovom konaní prvá časť celkového Národného projektu v podobe malého pilotného projektu pod názvom „Služby sprístupňovania doručovaných rozhodnutí“, v rámci ktorého sa plánuje vytvorenie prvého komponentu CEER (tzv. KSDR – Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí). Pilotný projekt je plánovaný v trvaní 15 mesiacov a bude predstavovať implementáciu jednej koncovej služby, ktorá občanom, podnikateľom a verejným inštitúciám umožní vyhľadávať, zobrazovať, sprístupňovať a zdieľať elektronické rozhodnutia, ako aj rozhodnutia doručované prostredníctvom IS CÚD.

Posledná aktualizácia