Aktuálny stav

V januári 2020 začala realizácia aktivity 1 – Analýza a dizajn, v rámci ktorej boli zozbierané, zanalyzované a zdokumentované všetky funkčné a nefunkčné požiadavky na plánované riešenie. Aktuálne prebiehajú aktivity č. 2 – Nákup HW a krabicového softvéru pre koncové body v sieti GOVNET, č. 3 – Implementácia, č. 4 Testovanie a č. 5 Nasadenie. Dňa 22.11.2022 sme požiadali o Návrh na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti nenávratného finančného príspevku, kde požadujeme navýšiť projekt z pôvodnej výšky NFP 7 321 890,45 € s DPH na navrhovanú výšku 9 952 210,67 € s DPH. Dôvodom navýšenia je nárast počtu kybernetických útokov na slovenské inštitúcie a firmy od začiatku vojny na Ukrajine. Požadované investície budú použité na zakúpenie vstupného firewallu pre potreby zvýšenia ochrany interného Govnet prostredia na poskytovanie služieb siete Govnet pre jednotlivé OVM.

Posledná aktualizácia