O projekte

Identifikácia projektu 

Názov projektu Podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácii so štátom
Prijímateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Akronym POZ
Kód Projektu ITMS 2014+ 311071CBU5
Výzva OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb
Výška NFP 765 440,95 EUR
Ciele

 

 

  • 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
  • 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Miesto realizácie projektu Slovensko
Odkazy pre projekt
Odkazy všeobecné
Financovanie Európske štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Programové obdobie 2014 – 2020
Začiatok a plánované ukončenie projektu 07/2022 – 09/2023
Posledná aktualizácia