Programové obdobie 2014 – 2020

Realizácia optických sietí

 • Budovanie optickej infraštruktúry a centrálneho dispečingu, tzv. veľký projekt.
 • Realizácia projektu cez  prioritnú os 7., špecifický cieľ 7.1, investičná priorita 2a), OPII, predpokladaná alokovaná suma 100 mil. EUR.
 • Výstupy:
  • Backhoulová sieť na princípe nenasvietených optických vlákien.
  • Pokrývanie bielych miest budovaním regionálnych sietí a budovanie POP (bodov napojenia) v obciach.
  • Budovanie centrálneho monitorovacieho systému.

Na realizáciu špecifického cieľa 7.1 „Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN“  je plánovaný Národný projekt Výstavby regionálnych optických sietí, ktorý bude riešiť aktivity budovania technologicky neutrálnych regionálnych sietí otvorených pre všetkých operátorov. V rámci projektu bude realizovaná výstavba regionálnych sietí pre pokrývanie bielych miest–na základe pripravenej projektovej dokumentácie z obdobia 2007 až 2013.

Biele miesta budú pokryté budovaním regionálnych sietí na báze optických káblov, ktoré zabezpečia prepojenie relatívne dobre rozvinutej chrbticovej siete s lokálnymi prístupovými sieťami. Prenosová kapacita týchto sietí by mala byť dostatočná, a to nielen pre zabezpečenie cieľov do roku 2020, ale tiež pre bezproblémové využívanie širokopásmového pripojenia v dlhom období. Výstavba prístupových sietí bude prioritne ponechaná na trh na princípe technologickej neutrality. V prípade zlyhania trhu sa využijú iné finančné nástroje EŠIF (napr. PRV 2014 – 2020) .

Výsledky:

 • Zvýšenie pokrytia všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.
 • Zvýšenie dopytu po širokopásmovom pripojení s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, a to ako u občanov, tak aj u podnikateľov a verejných inštitúcií.
 • Zvýšenie nasadenia technologických inovácií v prístupových sieťach (LTE, FTTH a podobne).
Posledná aktualizácia