Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Hlavným cieľom národného systému riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej aj „jednotky CSIRT“) na celonárodnej úrovni. Úlohou jednotiek CSIRT je vykonávanie preventívnych a reaktívnych opatrení v oblasti svojho pôsobenia a poskytovanie relevantných informácií o kybernetických incidentoch národnej jednotke CSIRT a vládnej jednotke CSIRT. Oblasť pôsobenia národného systému je vymedzená na ochranu informačných systémov v rámci podsektora „Informačné systémy verejnej správy“ podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Informácie o projekte
Názov projektu Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
Prijímateľ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
IČO: 50349287
Partner č. 3 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárová 8, 917 02 Trnava
Korešpondenčná adresa: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II
821 01 Bratislava 
IČO: 42156424
Miesto realizácie Slovensko
Výška NFP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP účinnej od 11. apríla 2019 je 4 686 468,22 € z EFRR, spolu s prostriedkami z ŠR je to 6 224 308 €

 

Začiatok realizácie projektu:              01/2019

Ukončenie realizácie projektu:          03/2023

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle:

Posledná aktualizácia