O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu

Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Prijímateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Akronym

MÚKC

Kód Projektu ITMS 2014+

 

Výzva

OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb

Výška NFP

601 408,70 €

Ciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu “Modernizácia Ústredného kontaktného centra” je modernizácia súčasného softvérového vybavenia UKC.

 

UKC v súčasnosti disponuje len základnou funkcionalitou z hľadiska aplikačných možností, ktoré sú ponúkané na aktuálnom trhu. Realizácia projektu Modernizácie ústredného kontaktného centra prispeje k vytvoreniu procesne efektívnejšej, výkonnejšej VS s cieľom dosiahnuť spokojného koncového užívateľa, odbremeneného pracovníka UKC, ktorý bude mať poskytnuté efektívne nástroje na kvalitnejší výkon svojej práce. Po nasadení a sprevádzkovaní projektu bude pracovníkmi UKC koncovému užívateľovi poskytované aktuálne spektrum informácií s možnosťou cieleného rozširovania v závislosti s rozvojom e-služieb verejnej správy. UKC bude zároveň slúžiť aj ako podporný kanál pre ďalšie spopularizovanie procesu budovania ISVS. Efektívnejším poskytovaním informácií sa ako nepriamy efekt predpokladá zvýšenie spokojnosti verejnosti s riešením problematiky približovania sa VS občanovi.

 

Merateľné ukazovatele projektu:

P0738 – Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov – 2

P0739 – Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov – 2

 

Miesto realizácie projektu

Slovensko

Odkazy pre MÚKC

Odkazy všeobecné

 

Posledná aktualizácia