Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Ústredné kontaktné centrum (ďalej „ÚKC“) predstavuje základný centrálny prístupový a komunikačný komponent medzi verejnosťou, orgánmi verejnej moci a budovaným integrovaným informačným systémom verejnej správy. ÚKC funguje od 15. novembra 2013 a jeho efektívne vyškolení operátori na dennej báze poskytujú poradenstvo, pomoc pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci, ktoré využívajú www.slovensko.sk, elektronické schránky a elektronické služby. Procesne orientovaná metodika riadenia IT služieb ITIL® preferuje obecný pojem „Single point of contact“, t.j. jednotný kontaktný bod pre všetky požiadavky všetkých oprávnených používateľov. ÚKC je špecializovaný, jednoducho prístupný komunikačný bod bez nutnosti priameho – osobného kontaktu so subjektom verejnej správy, formou telekomunikačnej techniky – telefón, email, kontaktný formulár alebo nahlasovanie problémov so správou.

Predmetom projektu je modernizácia ÚKC, tak aby poskytovalo funkcionalitu moderných kontaktných centier a bolo na kvalitnej, dostatočne mohutnej a bezpečnej informačno-komunikačnej infraštruktúre s využitím kvalitných ľudských zdrojov.

V októbri 2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a projekt sa dostal do iniciačnej fázy. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie.

Posledná aktualizácia