O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí
Prijímateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Akronym KSDR
Kód projektu ITMS 20214+ 311071Z568
Výzva OPII-2019/7/5-DOP – Malé zlepšenia eGOV služieb
Výška NFP 986 649,76 EUR
Ciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSDR zabezpečí:

  • vedenie evidencie všetkých úradných dokumentov (rozhodnutí), doručovaných prostredníctvom ÚPVS bez ohľadu na spôsob doručenia (listinne, elektronicky)
  • sprístupnenie rozhodnutí pôvodcom, aby nad nimi mohli vyhľadávať, zobrazovať si ich a ukladať si ich na lokálne zariadenie
  • sprístupnenie rozhodnutí adresátom, aby nad nimi mohli vyhľadávať, zobrazovať si ich a ukladať si ich na lokálne zariadenie pri autentifikácii eID alebo iným autentifikačným prostriedkom (napr. MoID)
  • sprístupniť konkrétne rozhodnutie adresátovi bez potreby eID, iba zadaním (nasnímaním) čísla rozhodnutia a uvedením osobných údajov adresáta
  • umožniť adresátovi sprístupniť rozhodnutie tretej strane. Adresát požiada o vygenerovanie sprístupňovacieho kódu pre tretiu stranu a tento potom tretej strane poskytne (zaslanie e-mailom, zobrazenie na displeji mobilného telefónu a pod.).
  • sprístupniť konkrétne rozhodnutie tretej strane bez potreby eID, iba zadaním (nasnímaním) sprístupňovacieho kódu , ktorý má jednorazovú resp. krátkodobú platnosť.      
Miesto realizácie projektu Slovensko
Odkazy pre KSDR
Odkazy všeobecné

 

 

 

Posledná aktualizácia