Projekt Optimalizácia centrálnych komponentov služby eKolok

V nadväznosti na zavedenie systému eKolok do ostrej prevádzky sa prejavila potreba optimalizácie jednotlivých centrálnych komponentov systému, najmä z dôvodu výrazného zvýšenia  počtu  transakcií  a  zmeny  predpokladov  fungovania  v  porovnaní  s  pôvodnými predpokladmi  projektu.  Na  udržanie  výkonnosti  systému  preto  bolo  potrebné  vykonať zmeny v jednotlivých komponentoch systému. Rozvoj  IS  PEP  vyplynul  aj  z  legislatívnych  požiadaviek,  najmä  z  dôvodu  zmeny zákona  č.  305/2013  Z.  z.,  na  základe  požiadaviek  Nariadenia  Európskeho  parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z a o zrušení smernice 1999/ES a zákona č. 272/2016 Z. z. Ďalej sa IS PEP rozvíja prostredníctvom zmenových požiadaviek, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na implementáciu platby kartou do prostredia eGovernmentu prostredníctvom platobného kanálu „virtuálny kiosk“, optimalizáciu integračných rozhraní IS PEP a číselník poplatkov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.  

V 2017 sa rozvoj systému IS PEP sústredil na implementáciu a prípravu prevádzky platby kartou za elektronické služby orgánov verejnej moci. Platba kartou v elektronickej schránke je najrýchlejší spôsob platby niektorých správnych a súdnych poplatkov, pretože je spracovaná okamžite a používatelia nemusia prepisovať platobné údaje. V prvých dňoch roku 2018 bolo občanom umožnené využívať v pilotnej prevádzke nové funkcionality na elektronických službách. Užívatelia teda už nebudú musieť čakať desiatky hodín na overenie platby, ale ihneď po úhrade dostanú do svojej elektronickej schránky potvrdenie o zaplatení poplatku. Proces platby kartou je intuitívny, tak aby ho zvládli aj počítačovo menej zdatní užívatelia. Pilotným partnerom pre platbu kartou je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré aktuálne ponúka 25 platených, občanmi často využívaných služieb.

 

Posledná aktualizácia