Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) ako hlavná súčasť služby eKolok (IS PEP)

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) ako kľúčová časť systému e-Kolok  slúži na administráciu celého systému e-Kolok, evidenciu všetkých poplatkov a úhrad platených priamo pred správnym orgánom alebo prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy

IS PEP spája evidenciu platieb vykonaných v priehradkovom vybavení na mieste správneho orgánu s platbami vykonanými za elektronicky poskytnuté služby prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a je jediným a centrálnym miestom evidencie všetkých správnych a súdnych poplatkov platených za služby štátnych orgánov, súdu a prokuratúry.

Zavedením systému do praxe sa zvýšila efektívnosť výberu, transparentnosť a bezpečnosť výberu platieb za kolky i správne poplatky. Ministerstvu financií SR priniesol zvýšenie dostupnosti a kvality štatistických informácií o správnych a súdnych poplatkoch a poskytnutých službách pre potreby kontrolingu.

V júli 2014, po štarte projektu, uhradili občania prostredníctvom nového systému takmer 20 tisíc poplatkov v sume viac ako 650 000 EUR. K 31.augustu 2016 uhradili občania viac ako 385 tisíc poplatkov v sume viac ako 11,2 mil. EUR (suma nezahŕňa uhradené platobné predpisy).

Rovnako počty pripojených úradov a úradníkov do systému sú značne vyššie od pôvodne plánovaných počtov. V roku 2016 išlo o 1 185 zapojených úradov. Markantný je i nárast najmä v počte úradníkov, ktorí sú zapojení do procesov súvisiacich so spracovaním eKolkov. Z pôvodne plánovaného počtu 3 207 sa súčasné hodnoty počtu zapojených úradníkov pohybujú okolo čísla 37 773.

Projekt sa od 21. 11. 2016 nachádza vo fáze udržateľnosti. Z pohľadu občana má zavedenie služby ekolok ako celku pozitívny dosah z hľadiska komfortu platby. V porovnaní s predošlým stavom sa rozšírila a zefektívnila možnosť platiť správne a súdne poplatky priamo na mieste úradu na rozdiel od potreby nákupu kolkových známok v pobočkovej sieti Slovenskej pošty a zvýšil sa počet platobných kanálov zavedením bezhotovostných platieb. Implementácia IS PEP, ako aj implementácia služby ekolok ako celku mala dosah na  zavádzanie  elektronických  služieb  jednotlivých  úradov  štátnej  správy,  správy  súdov a prokuratúry, pretože agendové systémy úradov využívajú pre potreby platby a evidencie správnych a súdnych poplatkov IS PEP. Primárnym integračným miestom pre agendové systémy ostáva ÚPVS, na ktorý sa agendové systémy integrujú a IS PEP bol integrovaný na ÚPVS. Samotný IS PEP nerieši len platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov pri elektronickom podaní, ale aj pri priehradkovom podaní, a pre tieto priehradkové platby nie je závislý od ÚPVS.

Posledná aktualizácia