Programové obdobie 2007 – 2013

Národný projekt „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ začal so zavádzaním širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, a to vybudovaním  pasívnej optickej siete medzi bodom pripojenia s kostrovým operátorom (DBTO) a jednotlivými obcami združenými do klastrov obcí, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami.

Hlavným cieľom projektu bola podpora zavádzania, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj e-Governmentu a podpora rozvoja regionálnych a lokálnych širokopásmových prístupových sietí v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizovala projekt v rokoch 2013 – 2015 a spolufinancovaný bol z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Posledná aktualizácia